Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tayong mga Pinili ng Diyos”

Photo Credit: https://sol2611.wordpress.com

Hunyo 11, 2019. Paggunita kay San Bernabe, Apostol

Mga Gawa 11, 21b-26; 13, 1-3 Salmo 97, 1. 2-3ab, 3kd-4, 5-6 Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag. Mateo 5, 13-16

UNANG PAGBASA Mga Gawa 11, 21b-26; 13, 1-3

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya’t sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya’y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon.

Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasa-kasama ng simbahan, at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquiao unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad.

May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquiao. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga-Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila’y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, “Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila’y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila.” Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila’y pinayaon.

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN Salmo 97, 1. 2-3ab, 3kd-4, 5-6 Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay. pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay! Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas! Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig; ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit! Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang Poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng Poon na ating hari. Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

ALELUYA Mateo 28, 19a. 20b Aleluya! Aleluya! Humayo’t magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA Mateo 5, 13-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kayo’y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan kaya’t itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao.

“Kayo’y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang tinutukoy na alat sa asin kung saan tayo inihahambing ay ating kabanalan. Ang kabanalan marahil ay taliwas sa kaalaman ng karamihan. Ito ay hindi ang pagiging mabait, tahimik at pagiging madasalin sa panlabas – ayon sa panghuhusga ng tao. 

Ang pagiging banal ay pagkakaroon ng presensiya ng Diyos sa loob natin. Kapag siya’y hinayaan nating tunay na mamuhay sa atin at siya ang laging nasusunod sa bawat bagay sa ating buhay. Ito ang kabanalan. Ang mga bunga na ito’y tunay na pag-ibig na nagpupursigi sa hirap, tunay na ligayang hindi nawawala sa hirap at ginhawa at ‘di natatapos na kapayapaan. Tandaan nating tayo ay mula sa Diyos, nilikha niya ayon sa wangis ng Panginoon. Hindi tayo katulad ng hayop na walang sariling kalooban at kalayaan upang magmahal. Sila’y sunud-sunuran sa pagkakalikha sa kanila at tayo ay malayang gawin ang anuman ang ating naisin kahit ang pagsuway sa Diyos. 

Kaya naman kung ang pagkakaroon ng alat ay ang kabanalan mula sa presensiya ng Diyos, ano naman ang kawalan ng alat? Kasalanan.  Kapag tayo ay nagkakasala, tila tayo ay nawawalan ng lasa. Pumapakla. Tumatabang. Ganito ang nangyayari dahil tayo ay lumalayo sa Diyos, sa kanyang wangis at pagkakakagawa sa atin. Ano ba ang ginagawa ng kasalanan? Ito ay sumisira sa atin. Kahit maliit sa paningin ng iba lahat ito ay may epekto sa ating kaluluwa at ‘di dapat ipawalang bahala tulad ng mga kasalanang nakasanayan na ng iba – paghusga ng kapwa, pang-aaway, pagkainggit, paninira atbp.

Nilalayo tayo sa Diyos at sa orihinal na disenyo ng Diyos sa atin at ang bunga nito’y walang kasiyahan. Walang kapayapaan. Bakit? Dahil tayo’y nilalayo ng kasalanan sa pag-ibig. Kapag ka ganito ang ating buhay na umiikot na lamang sa galit, tila tayo mga asin na nawawalan ng alat.

Sabi nga ni Santo Padre Pio, kung alam natin at nakikita kung gaano kaganda ang ating kaluluwa kapag malinis dahil sa pagsunod sa Diyos, , baka dali-dali tayong laging nag-iingat na huwag magkasala at huwag masaktan ang Panginoon. Ito ay mula na rin sa pangungumpisal at tila bagong paligo ang kaluluwa sa tuwing mayroon itong dumi o mantya. Kung katawan nga natin araw-araw naliligo pero ang kaluluwa ninyo kaya kailan ang huli?

Kaya nga kung tayo’y puno ng pag-ibig at kabanalan dahil sa presensiya ng Diyos, tila tayo mga ilaw na magniningning. Diyos mismo ang maglalagay sa atin sa lugar kung saan tayo yayabong at sasagana. Kung saan tayo ay nasa lugar kung saan tayo ay makikita ng sambayanan dahil sa pagpupuri natin sa Diyos at kababaang loob sa pagsunod sa kanya. Dahil tayo ay puno ng pag-ibig kahit anong sitwasyon pang mahirap at tila madilim, tayo ang magniningning bilang tanda ng presensiya ng Diyos. Mangyayari ito kung tutuluyan natin siyang maghari sa ating pagkatao nang buo. At ito ang lakas na hindi nabibigay ng mundo sapagkat ito’y galing mismo sa Diyos.

Ano ang ating dapat gawin upang patuloy na maging maalat at maningning? Manatili tayo kay Jesus sa pananalangin dahil ito ang magdidilig ng halaman ng ating pananampalataya.

Pagnilayan at namnamin natin nang mabuti ang Salita ng Diyos. Gaya ng sabi ni San Bernabe na nagdiriwang ng kapistahan ngayon, maging tapat tayo sa Panginoon. Sa gitna ng mga kabi’t kabilang temptasyon, piliin natin siya. Piliin nating gumawa ng mabuti at magmahal. Humingi tayo ng lakas sa pag-iwas sa tukso. Huwag natin ilagay ang sarili sa lugar na kung saan alam nating matutukso tayo. Mangumpisal tuwing mabigat ang loob. Libre naman ito. Upang tayo’y mas maging totoo sa ating pinagmulan – sa Diyos bilang mga Anak ng Diyos. Amen. +

Tumahimik tayo sandali upan pagnilayan ito.

Manalangin Tayo. +

San Bernabe, ipanalangin mo kaming maging tapat sa Diyos, sa aming ipinangako sa araw ng binyag ngayon at hanggang kamatayan. Sa tulong nyo mga banal sa langit at ni Maria aming ina. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.