Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tayo’y Mahalaga sa Diyos”

Hulyo 13, 2019. Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7
Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon.
Mateo 10, 24-33

UNANG PAGBASA
Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, “Ngayo’y papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang namayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib sa tapat ng bukid ni Efrong Heteo.” Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga.
Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, “Paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya?” Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito: “Bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo:

‘Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo.’ Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kaming alang-alang sa Diyos ng ating ama.” Napaiyak si Jose nang marinig ito.

Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. “Kami’y mga alipin mo,” wika nila.
Ngunit sinabi ni Jose, “Huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan! Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doo’y naligtas ang marami. Kaya, huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak.” Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban.

Nanatili nga si Jose sa Egipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa sandaa’t sampung taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Efraim, gayun din ng mga apo niya kay Maquir na anak ni Manases. Ang mga ito’y kinalong pa niya nang isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, “Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob.” Pagkatapos, ipinagbilin niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay.

Wika niya, “Isumpa ninyo sa akin na pag kayo’y nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto.” Namatay nga si Jose sa gulang na sandaa’t sampung taon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7
Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon.

Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan,
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa’y dapat ipaalam.
Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isayisay.
Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon.

Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.
Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.
Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.
Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon.

ALELUYA
2 Corinto 5, 19
Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kaya’t napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 24-33
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay!

“Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag; at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impiyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya nang dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya.

“Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Higit tayong mahalaga kaysa sa mga hayop na pinapakain ng Diyos araw araw. Pati sa mga halaman na binubuhay at dinidilig ng Panginoon na nakikita nating magaganda at luntian, higit tayong mas inaalagaan at iniingatan ng Diyos. Sapagkat ang tao ang siyang kanyang mukha at larawan sa mundo.
Tayo ay kanyang mga Anak. Para sa tao kaya niya ginawa ang lahat ng bagay at inilagay sa ilalim ng pamamahala natin. Subalit kapag hindi natin napagnilayan ito – kung gaano kabuti sa atin ang Diyos sa pang araw-araw na buhay, ilang beses natin itong nakalilimutan?
Ilang beses tayong napupuno ng takot at pangamba dahil nakalilimutan nating manalig at alalahanin ang kabutihan ng Diyos?

Ugaliin nawa nating magpasalamat sa maliliit na bagay upang makita natin ito at maalala ng ating puso kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kahit sino ay walang magbibilang ng hibla ng buhok natin subalit maging ang Diyos ay tinatandaan ito. Ganito tayo kahalaga sa kanya maging sa pinakamaliliit na bagay may pakialam ang Diyos sa atin.

Marami mang suliranin sa buhay na ito, ang mga ito ay oportunidad upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya at pakikipagkapwa-tao. Kung kailan ang iba ay tila nakakainis o mahina, saka tayo maaring lumago sa pagpapasensiya. Ang mga paghihirap na ito kahit gaano kaliit ang magiging tulay natin sa langit. Gaya ni Jesus na patuloy na nagpapatawad at nagpapasensiya sa atin.

Bagamat lubha tayong makasalanan, pinasisikat pa rin niya ang araw at ang gabi para sa atin. May hangin tayong nilalanghap araw-araw. Ang Diyos ang may bigay ng lahat ng ito pati ng ating makakain.

Ano pang aalalahanin natin? Mga takot at pangamba ay tukso lamang upang huwag tayong magtiwala sa Diyos at upang mapalayo tayo sa Kanya. Nang sa gayon tayo ay magkasala at mawala sa atin ang buhay na walang hanggan.

Ngayon na alam natin ito, nawa sa gitna ng mga paghihirap at pagsubok at maggawa nating magtiwala sa Panginoon at magpuri sa kanya sa lahat ng bagay – maganda man sa ating paningin o hindi.

Pasalamatan at papurihan natin ang Diyos sa lahat ng oras.

Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita de Jesus 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.