Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tayo’y mga Anak ng Diyos”

Photo Credit: https://www.pinterest.ph/bluehouseshor/jesus-and-small-children/

 

Abril 10, 2019. Miyerkules. Ika-5 Linggo ng Kwaresma. 

Daniel 3: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. 

Unang Pagbasa: Daniel 3:14-20, 91-92, 95

Sinabi niya, “Shadrac, Meshac, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa?

Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa3 palagay ba ninyo’y may diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?”

Sinabi nina Shadrac, Meshac at Abednego, “Mahal na haring Nebucadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito.

Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo.”

Namula ang mukha ni Haring Nebucadnezar sa tindi ng galit kina Shadrac, Meshac at Abednego. Kaya, iniutos niyang painitin pa ng pitong ulit ang pugon.

Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrac, Meshac at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon.

Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na sumasamba sa kanya; awitan siya ng papuri, ang Diyos ng mga diyos.

Pasalamatan natin siya dahil sa habag niyang walang hanggan.”

Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebucadnezar at itanong sa kanyang mga tagapagpayo, “Hindi ba’t tatlo lamang ang inihagis na apoy?” “Opo, kamahalan,” sagot nila.

At lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo.
Hindi nasunog ni bahagya man ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok.

Ebanghelyo: Juan 8:31-42

Sinabi naman ni Jesus sa mga Judiong naniniwala sa kanya, “Kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga’y tunay na mga alagad ko; makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.”

Sumagot sila, “Kami ay mula sa lahi ni Abraham, at kailanma’y hindi kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?”

Sumagot si Jesus, “Pakatandaan ninyo: ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan.

Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo’y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng Anak.

Nalalaman kong mula kayo kay Abraham, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking mga aral.

Ang nakita ko sa aking Ama ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama ang siya namang ginagawa ninyo.”

Sumagot sila, “Si Abraham ang aming ama.”

Sinabi sa kanila ni Jesus, “Kung kayo’y tunay na mga anak ni Abraham, tinularan sana ninyo ang kanyang ginawa.

Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos ngunit pinagsisikapan ninyong ako’y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo’y tulad ng ginawa ng inyong ama.

Sumagot sila, “Hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming Ama, ang Diyos.”

Sinabi ni Jesus, “Kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako.

Pagninilay:

Totoo ngang ang Diyos ang ating Ama na nasa langit. Kung tayo’y nabinyagan, tinatanggap tayo ng simbahan bilang mga totoong Anak ng Diyos at kapatid ni Cristo. Subalit tayo ay nahuhusgahan pa rin base sa ating mga gawa. Ginagawa ng Ama ang kanyang tungkulin sa ating mga anak Niya. Pinapakain niya tayo at binibiyayaan ng magagandang bagay. Hindi niya tayo iniiwan kahit sa gitna ng hirap. Tayo kaya, ginaganmpanan ba natin ang ating papel bilang mga Anak ng Diyos?

Kung ihahambing natin sa isang mabuting pamilya dito sa lupa, malalaman natin agad kung paano maging mabuting anak sa mga magulang. Kailangan nating mahalin ang ating mga magulang. Maipapakita nating minamahal natin sila kung tayo’y nakikinig sa kanila, at pinagpapahalagahan ang kanilang mga utos at hiling sa atin. Dahil sa pagsunod na ito’y napapaligaya natin sila at lumiligaya rin tayo dahil napapasaya natin sila.

Paano naman kaya sa Diyos? Kung itinuturing natin siyang Ama, mas lalo nang dapat natin siyang sundin dahil siya’y perpekto. Walang mali sa kanyang kalooban. Ngunit tulad ng ibig sabihin ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, sa tuwing tayo’y nagkakasala, ‘di humihingi ng tawad at nakakasakit ng ibang tao, sino ang sinusunod natin? Ang sinusunod natin ay ang kalooban ng diyablo. Hindi ang kalooban ng Ama na siyang lubos na nagmamahal sa atin.
Kung talagang mahal natin ang ating ama sa langit at naniniwala tayong tayo’y mga tunay ngang anak niya at tagapagmana ng kaharian, dapat nating simulang magsikap na tuparin ang kanyang kagustuhan para sa atin. Sikapin nating pasayahin ang DIyos at ang kasiyahan niya ang magpapasaya din sa atin.

Lahat tayo ay panalo dahil kahit mahirap at kailangan nating magpakababa at magtiwala nang lubos sa Diyos ay pinakamainam ang plano niya para sa atin. Kailangan lamang natin manalig at maghintay.

Sikapin nating araw-araw makabasa at makapagnilay sa kanyang salita para makuha natin kung ano ang mensahe sa atin ng Ama at matupad natin ito sa ating pamumuhay. Tayo ang pinakamagiging masayang anak kapag napaligaya din natin ng lubos ang ating magulang. Dahil ito’y purong pagmamahal at kabutihan.

Mahirap man sa una at sa gitna ng paglalakbay ay masusubok din tayo, ngunit alam nating may gantimpalataya tayo sa Diyos na hindi makukuha mula sa atin kailanman kapag nanatili tayo sa kanya hanggang huli – ang buhay na walang hanggan.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.