Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tibay at Tatag ng Loob kay Jesus”

 

 

Hunyo 3, 2019. Paggunita kina San Carlos Luwanga at mga Kasama, mga Martir

Lunes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Mga Gawa 19, 1-8
Salmo 67, 2-3. 4-5ak. 6-7ab
Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.
Juan 16, 29-33

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 19, 1-8

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo nama’y naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roon ilang alagad, at tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?” “Hindi po,” tugon nila. “Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo.” “Kung gayun, sa ano kayo nabinyagan?” tanong niya.

“Sa binyag ni Juan,” anila. Sinabi ni Pablo, “Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, samakatuwid baga’y kay Hesus.” Nang marinig nila ito, sila’y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila’y nagsalita ng iba’t ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila’y humigit-kumulang sa labindalawang lalaki.

Sa loob ng tatlong buwan, si Pablo’y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 67, 2-3. 4-5ak. 6-7ab
Tugon: Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin,
at ang mga namumuhi’y tumakas sa kanyang piling!
Kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin,
gayun sila itataboy, gayun sila papalisin;
at kung pa’nong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw,
sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw.
Tugon: Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid;
sa harapan niyong Diyos, galak nila’y di malirip.
Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan,
ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan.
Tugon: Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo,
tumitingin sa ulila’t sanggalang ng mga balo.
May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot,
ang bilanggo’y hinahango upang sila ay malugod.
Tugon: Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

ALELUYA
Colosas 3, 1
Aleluya! Aleluya!
Kayong kay Kristo nabuhay
ay sa langit nakalaan
upang kay Kristo pumisan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 29-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Hesus, “Ngayon po’y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga! Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay, at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo’y mula sa Diyos.” Sumagot si Hesus, “Naniniwala na ba kayo ngayon?”

Darating ang oras – at ngayon na nga – na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayunma’y hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo’y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan; ngunit laksan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Natapos na nga ang pag-akyat ni Jesus sa langit sa kalendaryo ng ating Mahal na Inang Simbahan. Ngayon naman ay igugugol natin ang mga susunod na araw para sa paghahanda sa pagdating ng Espiritu Santo sa susunod na linggo.

Kaya naman ngayong Ebanghelyo ay tampok ang mga huling usapan nila Jesus at ng mga alagad sa hapagkainan bago ang kanyang pagpapakasakit. Ito na rin kasi ang panahon upang alalahanin natin ang mga Salita ni Jesus na dapat nating tuloy-tuloy na pagnilayan sa ating buhay.

Kailangan nating namnamin ang Salita ni Jesus sapagkat ito ang pagmumulan at pundasyon ng ituturo sa atin ng Espiritu Santo. At ang pagdating ng Espiritu Santo ay simula ng ating misyon. Ikaw ano ang misyon mo sa buhay? Para malaman ang ating tunay na misyon, ito dapat ay itinakda at sigurado kang ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi yung kung ano lang ang gusto natin. Sapagkat tayo’y maraming gusto na hindi naman mainam sa atin. Idinadalangin ito at nagbibigay ng kakaibang saya na hindi nawawaglit kahit mahirap. Ganito ang karakter ng misyon na galing sa Diyos. Gaya ng pagpapalaganap ng Mabuting Balita ng mga apostol. Inusig na sila at pinatay subalit masaya pa rin hanggang huli dahil sa presensiya ng Diyos.

Kaya kailangan natin ng Espiritu upang maging gabay. Alam ni Jesus na siya’y iiwanan ng mga alagad sa panahon ng kanyang pagpapakasakit noon. Bakit?

Sapagkat wala pa ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Sila’y duwag, nagkakamali at nagkukulang sa pananampalataya. Noong dumating na ang Espiritu, nabago itong lahat. Naging malakas sila at matatag. Naging matibay sa pananampalataya at sa pagtatanggol pati pangangaral nito sa maraming lugar. Itong lahat pati ang mga himala at sakramento ay hindi gawa ng tao.
Ito’y gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritung gumagalaw sa kanila. Itong kapangyarihan na ito ay hindi limitado sa mga alagad kung hindi para sa ating lahat na nabinyagan sa Ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.

Kaya naman kung minsan akala natin ay wala nang mangyayari sa buhay natin, dapat lakasan natin ang ating loob tulad ng sabi ni Jesus. Sapagkat tayo din ay malalagpasan at mapagpatagumpayan ang lahat ng bagay. Kung sa bawat isang bagay at alalahanin sa buhay natin ay kasama natin ang Diyos at hinihingi ang tulong at gabay Niya. Lalo na sa Diyos Espiritu Santong kasa-kasama natin sa ngayon.

Wala tayong hindi magagawa kasama ng Espiritu Santo. Marapat lang na buksan natin ang ating sarili sa kanya upang baguhin niya tayo. Sa Diyos galing ang ating buhay – pati ang ating misyon at pakay sa buhay. Walang ibang dapat sundin kung hindi Diyos na kayang gawin ang lahat para sa atin. Sapat na ba ang pananampalataya mo? Kung hindi pa sa tingin mo, magdasal sa Espiritu Santo araw-araw at patuloy na magnilay sa Salita. Siya ang makakapagpatibay sa atin at makakapagpabago upang magampanan natin anuman ang papel natin sa buhay. Kasama natin ang Diyos sa bawat isang bagay na ating minitmithi at iniisip.

Pagnilayan natin ito. +

Manalangin Tayo. +

Diyos na Maawain. Diyos Espiritu Santong nananahan sa amin, buksan mo ang aming puso at baguhin mo kami. Gawin mo kaming matibay at matatag kay Jesus. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Mapagpatawad na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🏵 Admin. FrancescaMariaMargarita. 🏵

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.