Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tinapay ng Buhay na si Jesus”

 

Mayo 7, 2019. Martes. Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. 

Salmo 31: Poon, sa mga kamay mo habilin ko ang buhay ko. 

Unang Pagbasa: Gawa 7:51-8:1

“Napakatigas ng ulo ninyo! Ayaw ninyong magbago ng inyong kalooban! Ayaw ninyong dinggin ang katotohanang mula sa Diyos! Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon; lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo.

Sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparito ng Matuwid na inyo namang pinagtaksilan at ipinapatay.

Tinanggap ninyo ang kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinusunod.”

Nagalit kay Esteban ang buong Sanedrin nang marinig iyon at nagngitngit sila laban sa kanya.

Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos.

Kaya’t sinabi niya, “Nakikita kong bukás ang kalangitan, at ang Anak ng Tao na nakatayo sa kanan ng Diyos.”

Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan; pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad palabas ng lunsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo.

At pinagbabato nila si Esteban, na nananalangin naman ng ganito: “Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu.”

Lumuhod si Esteban at sumigaw nang malakas, “Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito!”

At pagkasabi nito, siya’y namatay.

Nang araw na iyon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesya sa Jerusalem; at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba’t ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria

Ebanghelyo: Juan 6:30-35
“Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin?

Ang aming mga ninuno ay kumain ng manna sa ilang; ayon sa nasusulat, ‘Sila’y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit,’” sabi nila.

Sumagot si Jesus, “Pakatandaan ninyo: hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit.

Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumabâ mula sa langit at nagbibigay-buhay sa sangkatauhan.”

Sumagot sila, “Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito.”

Sinabi ni Jesus, “Ako ang tinapay na nagbibigay-buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.

Pagninilay:

Mayroon bang taong sa inyo ay gumawa ng kabutihang ‘di malilimutan? Mayroon bang tao na pinagkakautangan kayo ng loob o kaya naman ay lubos na tinitingala?
Ang pagtanaw ng utang na loob ay bahagi na ito ng ating kulturang Pilipino. Subalit ating pakatandaan na ang kabutihang ginagawa sa atin, bawat isa nito ay hindi swerte o tsamba. Ito ay kaloob ng Diyos at dulot ng Diyos sa atin. Dahil lahat ng mabubuting bagay ay galing sa kanya.

Ilang beses ba nating hindi nakikita ito? Ilang beses ba tayong pinagpapala ang tinutulungan ng Diyos maging sa ating bawat hininga nang ‘di man lamang siya pinasasalamatan ng lubos?

Gaya ng mga taong nagtatanong kay Jesus. Hindi nila agad-agad nakita nang malinaw ang Diyos na tumutulong at nagpapakain sa kanila. Si Moses na propeta ng Diyos ay isa lamang instrumento. Siya ang ginamit ng Diyos upang palayain ang mga tao noon mula sa pagkakaalipin sa Egipto at mula doon sa mahabang paglalakbay na iyon ay siya ang naging lider ng mga tao. Kapag ang ating mata ay napako na sa mga bagay na lamang na nakikita tayo ay magtaka. Laging may mas malaki, mas malawak at mas mataas na pwersang nagpapatakbo ng lahat at ito ang ating Panginoon.

Siya ang ating tinapay ng buhay. Hindi lamang dapat tayo sa tinapay na karaniwang nakikita natin sa lupa makuntento. Kumain man tayo ngayon, mamaya magugutom ulit tayo. Ating tandaan na ang ating sarili ay hindi lang katawan, ngunit kaluluwa din at puso.

Ang pagkain nito ay hindi makakagutom kailanman. Dapat nating pakainin ang ating kaluluwa ng kanyang sariling pagkain ito’y walang iba kung hindi ang Eukaristiya, Ang Banal na Komunyon, ang ating Tinapay ng Buhay. Ang ating susi sa buhay na walang hanggan.

Kung tayo’y palaging busog sa Diyos ay wala na tayong hahanapin pa.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.