Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tiwala Kay Jesus”

Hunyo 5, 2020. Paggunita kay San Bonifacio, Obispo at Martir. Biyernes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Timoteo 3, 10-17
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig, at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayun din ang aking pagtitiis sa Atioquia, Iconio at Listra. Ngunit sa lahat ng ito’y iniligtas ako ng Panginoon. At lahat ng may nais mamuhay nang matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ang masasama’y lalong magpapakasama, ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila may ay malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Hesus. Lahat ng kasulata’y kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 157. 160. 161. 165. 166. 168
Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

MABUTING BALITA
Marcos 12, 35-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Hesus sa templo, sinabi niya, “Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, nang kasihan ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito:
‘Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon,
maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.’
Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paano magiging anak ni David ang Mesiyas?” At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Bagamat si Jesus ay anak ni David, higit Siya kay David. Sapagkat si Jesus ay hindi lang tao kung hindi Diyos. Nakikita Siya ng mga tao at nakakasalamuha noon. Hanggang ngayon sa ating mga simbahan at imahe nakikita natin ang larawan ni Jesus na anyong tao. Ngunit Siya ay Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi natin maaring ikahon ang Diyos. Siya ang Hari ng lahat ng hari. Minsan kasi napapako na rin ang ating isip sa mga rason at mentalidad ng mundo, sa paraan ng tao, sa kapangyarihan ng tao at sa talino ng tao. Nakakalimutan nating higit na mas makapangyarihan ang Diyos. Dahil sa Kanya galing ang lahat ng talino, lahat ng regalo at maganda sa tao. Siya ang lumikha sa tao at nilikha Niya itong mabuti.

Noong unang nagkasala ang tao, Siya pa ang Kusa na nagnais bumaba dito sa lupa dahil sa lubos na pag-ibig para sa atin. Hindi dahil karapat-dapat tayo kung hindi dahil sa Kanyang lubos na pag-ibig sa ating mga tao at ayaw Niya tayong basta mamatay. Kung hindi, ang plano Niya ay makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya ang isip ng Diyos ay higit na mas mataas kaysa tao.

Kayang magpakumbaba ng Panginoon mailigtas lamang tayo at ito nga ang Kanyang ginawa. Subalit kahit gaano siya magkumbaba, Siya pa rin ay higit sa lahat. Higit sa mga lider at pulitiko dito sa lupa. Higit sa kahit anong mga sakuna at delubyo sa mundo. Siya ang nagtatagumpay sa lahat. Naniniwala ba tayo dito? Ang Diyos ay higit pa sa inaalala natin. Higit na malawak at malaki Siya kaysa atin. Kaya Siya ang karapat-dapat nating pagkatiwalaan sa gitna ng mga paghihirap. Walang iba pa. At anuman ang nangyayari ay patuloy tayong humiling sa Kanya nang tayo ay Kanyang kaawaan at ibigay ang ating mga minimithing pagliligtas sa atin at mga kahilingan. Makakamit natin ang ating hinihiling kung may tunay na pananampalataya at matibay na tiwala tayo Diyos. Amen. +

Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa buong sanlibutan. Amen. +
Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret De Jesus

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.