Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tiwala sa Diyos o sa Sarili?”

Photo Credits to the right owner (We don’t know the original owner)

 

Abril 5, 2019. Biyernes. Ika-4 na Linggo ng Kwaresma. Araw ng Abstinensya sa pagkain ng karne (edad 14 pataas). San Vicente Ferrer.

Salmo 34: Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.

Unang Pagbasa: Karunungan 2:1, 12-22

Ang walang kabuluhang pangangatuwiran ng masama ay ganito: “Maikli at malungkot ang buhay,” wika nila sa sarili, “

at wala nang lunas pagdating ng wakas ng buhay ng tao, wala na ring patay na nakakabalik mula sa libingan.

Tambangan natin ang mga taong matuwid, sapagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo’y nagkasala laban sa ating kaugalian.

Ipinagmamalaki nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila’y mga anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema.

Makita lang natin sila’y balisa na tayo, sapagkat kaiba ang kanilang gawain at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa, at nandidiri sila sa ating gawain.

Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinagmamagaling na sila’y anak ng Diyos.

Tingnan natin kung ang sinasabi nila’y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila.

Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang kutyain at pahirapan, upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kabutihang-loob,

at kung hanggang kailan sila makakatagal.

Subukin nating ilagay sila sa bingit ng kamatayan, dahil ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos.” Iyon ang pangangatuwiran ng masasama, ngunit sila’y nagkakamali, sapagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan.

Hindi nila nabatid ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan, hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay.

Ebanghelyo: Juan 7:1-2, 10, 25-30

Pagkatapos nito’y nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniiwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Judio roon.

Nalalapit na noon ang Pista ng mga Tolda, isa sa mga pista ng mga Judio. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista.

Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, “Hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Hayan! Lantaran siyang nangangaral, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya!

Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya na nga ang Cristo! Ngunit pagdating ng Cristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula, subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito!”

Kaya’t habang si Jesus ay nagtuturo sa Templo, sumigaw siya, “Ako ba’y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat pagtiwalaan ang nagsugo sa akin.

Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya, sapagkat sa kanya ako nagmula, at siya ang nagsugo sa akin.”

Nais na siyang dakpin ng ilang naroroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumarating ang tamang panahon.

Marami sa mga tao ang nanalig sa kanya. Ang sabi nila, “Pagparito ng Cristo, makakagawa kaya siya ng mga himalang higit pa sa mga ginawa ng taong ito?”

Pagninilay:

Kung tulad tayo ng mga taong hinuhusgahan ni Jesus na pakiramdam ay alam na natin ang lahat, wala na ring puwang upang makilala pa natin ang Panginoon. Akala nila’y kilala nila si Jesus dahil lamang alam nila kung sino ang kanyang mga magulang at kung saan siyang bayan nagmula.

Sarado na ang kanilang isip sa pagpapahayag na ginagawa ng Diyos. Na siya ay nagkatawang tao mula sa langit at hindi nagmula sa natural na paraan ng pagiging tao dito sa lupa. Hindi pa ito ang oras upang ihayag ito. Subalit ito’y darating. Ngunit dahil sa kawalan ng kanilang pagtitiwala sa Diyos, at sa sobrang tiwala sa sarili, naisara na ng kanilang nagdilim na pagtingin at pag-unawa ang puso upang maging bukas sa pagpapahayag ng plano ng Diyos.

Maraming beses sa ating buhay, tayo ay naguguluhan at tila walang direksyon. Nahihirapan din tayong magdesisyon at hindi madali ang mga ganitong bagay para sa atin. Madalas din kapag ganito ang ating nararanasan ay nakakalimutan nating tanungin ang Diyos at magawang kilalanin pa siya.

Akala natin ay kaya natin nang mag-isa ang mga bagay nang hindi sumasangguni sa Diyos. Humingi lamang tayo ng tulong at tayo’y pagbibigayan. Iisa ang dapat nating pag-igtingin – ang paniniwala sa Panginoon.

Sana sa mga panahong tila hindi natin maintindihan ang sitwasyon, tanungin natin ang Panginoon upang tayo’y maliwanagan. Hayaan nating siya ang mag-gabay sa atin. Hintayin natin ang kanyang gustong iparating sa atin.

Huwag natin pangunahan ang DIyos dahil tayo’y mga tao lamang at aminin nating kahit kailan kahit anong pilit natin ay hindi natin kayang pantayan ang kaalaman ng Diyos na siyang nakakakita ng lahat kahit ang mga tinatago natin sa puso. Ibaba natin ang ating sarili sa kanya at siya ang magtataas sa atin.

Magtiwala tayo sa kanya at isama siya sa bawat hakbang ng ating buhay.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.