Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Totoong Pag-aayuno”

 

 

 

 

 

Pebrero 19, 2021. Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo.

Friday after Ash Wednesday (Violet).

UNANG PAGBASA
Isaias 58, 1-9a
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Ikaw ay sumigaw nang ubos-lakas,
ang sala ng bayan ko sa kanila’y ihayag.
Sinasamba ako,
kunwa’y hinahanap, sinusundan-sundan,
parang natutuwang ang kalooban ko’y kanilang malaman;
ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid,
at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay.
Wari’y natutuwang sa aki’y sumamba.
At ang hinihingi’y hatol na matuwid.”

Ang tanong ng mga tao, “Bakit ang pag aayuno nati’y
di pansin ng Panginoon?
Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan.”
ang sagot ng Panginoon,
“Pansariling kapakanan pa rin
ang pangunang layunin sa pag-aayuno,
habang ang nag-aayuno’y patuloy na inaapi ang mahihirap.
Ang pag-aayuno ninyo’y
humahantong lamang sa alitan
hanggang kayu-kayo’y nag-aaway-away.
Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo
ay gayun din lamang,
ang inyong pagtawag
ay tiyak na hindi pakikinggan.
Sa inyong pag-aayuno
pinahihirapan ninyo ang inyong sarili.
Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin.

Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo,
pag-aayuno na ba iyan?
Akala ba ninyo’y nasisiyahan ako riyan?
Ito ang gusto kong gawin ninyo:
tigilan na ninyo ang pang-aalipin;
sa halip ay pairalin ang katarungan;
ang mga api’y palayain ninyo at tulungan.
Ang mga nagugutom ay inyong pakanin,
patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan.
Yaong mga tao
na halos hubad na ay inyong paramtan,
ang iyong pagtulong
sa mga kasama ay huwag tatalikdan.
At kung magkagayon,
matutulad kayo sa bukang-liwayway.
hindi maglalao’t
gagaling ang inyong dugat sa katawan,
ako’y laging sasainyo,
ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar.
Sa araw na iyon.
diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo,
pag kayo’y tumawag,
ako’y tutugon agad.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19
D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

MABUTING BALITA
Mateo 9, 14-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong Panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, “Malimit kaming mag-ayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?” Sumagot siya, “Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa lahat! Bakit ba nag-aayuno? Nag-aayuno lamang ba dahil ito ay nakaugalian, dahil ito ay gusto mo o dahil uso? Ang mga Pariseo ay masyadong binibigyan ng importansiya ang pag-aayuno na nalimutan na nila ang pakay nito. Ang pagpigil o pagbawas sa kinakain ay upang disiplinahin ang sarili nating matagal nang makasarili at laging sinusunod ang kagustuhan natin. Sa ganitong paraan, mas makikibahagi tayo sa mga paghihirap ni Jesus habang ginugunita ito. Sa ganitong paraan ay mas makakapagtuon tayo ng pansin sa ating pagdarasal kaysa sa sa ibang bagay gaya ng pagkain, pag-isip ng kung ano ang kakainin, at iba pang makamundong bagay.

Ngayong Kuwaresma, kahit hindi pagkain ang bawasan ay pwede. Maaring gadget, internet, social media, iba pang sobra sobra sa ating buhay gaya ng pagkain sa labas tanda ng ating pagbabalik-loob sa Diyos, pagluluksa sa ating kasalanan at pagdadalamhati sa sinapit ng Panginoon para sa ating kaligtasan.

Kung wala itong kahulugan sa pagpapayaman ng ating kaluluwa at espiritwal na progreso, wala itong saysay. Dalawang araw lamang tayo mag-aayuno noong Miyerkules ng Abo at sa Biyernes Santo. Subalit sa lahat ng Biyernes ng Kuwaresma ay bawal kumain ng karne – ang 13 anyos pababa lamang ang pwedeng kumain ng karne. Maari itong palitan ng kawang gawa maliban sa Biyernes Santo.

Ang gagawin sa matitipid natin sa ating sakripisyo ay dapat na ibigay sa walang makain. Kasabay ng panalangin at pag-aayuno ang pagbibigay limos o pagtulong sa kapwa. Ito ang saysay ng Kuwaresma. At ang lahat ng ito, kapag ating ginawa mula sa puso ay pakikinggan tayo ng Diyos at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan, gaya ng sa unang pagbasa. Magkumpisal tayo, gumawa ng mabuti at magbalik sa Kanya. Hinihintay Niya tayo sa ating pagbabalik at sa oras ng ating pananalangin. Nanabik ang Diyos sa atin. Tayo kaya, ano ang pinananabikan at minimithi?

Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.