Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tugon sa Tawag ng Diyos”

Disyembre 20, 2019.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Kamakailan lamang po ay ito rin ang ating Ebanghelyo – ang pagbati ni Anghel Gabriel kay Maria sa Nazaret o ang tinatawag nating “Annunciation”. Ito ang simula ng pagkakatawang tao ni Jesus. Doon muna sa sinapupunan ni Maria. Doon nabuo ang ating Panginoong Jesus sa loob ng sinapupunan ng Mahal na Birhen, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo na nagsusumikap maging tulad ni Cristo ay dapat ding humingi ng tulong ni Maria na ating ina. Mabuo rin nawa tayo sa kanyang kalooban at matuto mula sa Kanya. Hindi biro ang pagiging ina ng Mesiyas. Ito ay napakalaking misyon na gagampanan. Gaya ni Maria, tayo rin ay may mga misyon na gagampanan at ginagampanan sa buhay. Nagsisikap ba tayong gawin ang kalooban ng Diyos sa bawat papel na ating ginagampanan sa buhay? Napakaganda ng tugon ni Maria noong binanggit ng anghel ang plano ng Panginoon.

Hindi humingi ng kahit anong pribilehiyo o kondisyon si Maria. Bagkus kanyang sinabi na
“Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” Habang itinataas siya ng Panginoon ay lalo siyang nagpapakababa. Ang kababaang loob ni Maria ang nagdala sa kanya sa katuparan ng kanyang misyon. Handa siyang ibigay ang lahat lahat ng mayroon siya at kaya niya. Kalimutan ang sarili at sundan ang Panginoon. Kaya naman, dumating sa Kanya si Jesus nang buong buo at nanahan sa kanya. Tayo kaya? Handa ba tayong magsakripisyo, kalimutan ang sarili at yakapin anumang kalooban ng Diyos para sa atin? Kung gusto nating dumating ang Diyos sa buhay natin, manahan at maghari sa atin, dapat ibigay natin sa kanya ang kanyang trono bilang hari. Sa puso natin siya dapat ang hari. Siya ang “in control”.

Sino ba ang hari sa puso natin? Masasabi ba natin sa Panginoon na “Ako ay alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa wika mo”? O baka naman mayroon ibang nang-aalipin sa atin? Pera? Kawalan ng tiwala at pag-aalala? Pangarap? Iba pang hangarin at prioridad sa buhay? Suriin natin ang ating sarili.

Sa unang pagbasa, sa panahon ng mga hari, paulit-ulit ang pagkakasala ng mga tao sa Diyos. Paulit-ulit din ang problema at mga digmaan sapagkat hindi sila naging matapat sa Panginoon. Tila napakadilim ng kanilang pinagdadaanan. Ngunit sinabi rin doon kung ano ang magiging palatandaan na dumating na ang kaligtasan. Hindi politikal, hindi pang-ekonomiya o anupaman kung hindi espiritwal.
Ang palatandaan na ito ay ang birhen na magsisilang ng isang lalaki. Siya nga ay si Jesus. Tandaan natin na sa lahat ng problema sa buhay, kahit ano pa iyan at gaano kalaki, kahit imposible pa sa ating paningin, Diyos lamang ang makakapagpawagi sa atin. Manatili tayo sa Kanya at mahalin Siya unang una sa lahat at sa abot ng makakaya. Kasama natin si Maria. Siya ang magtuturo ng siguradong daan tungo kay Jesus. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections ✍: Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.