Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tulong ng mga Banal”

Oktubre 28, 2019. Kapistahan nina Apostol San Simon at San Judas.

UNANG PAGBASA
Efeso 2, 19-22
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Hesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo ma’y kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5
Tugon: Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 12-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong mga araw na iyon, umahon si Hesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad, at pumili siya ng Labindalawa sa kanila, na tinawag niyang mga apostol: si Simon na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid; sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan; si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote, na naging taksil.

Bumaba si Hesus, kasama sila, at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan sa baybaying-dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po nina San Simon at San Judas Tadeo!

Si San Judas Tadeo po o mas kilala sa Ingles bilang “St. Jude Thaddeus” ay isang kamag-anak ni Jesus. Pinsan po ng ating Panginoon at isa sa labindalawang alagad. Hindi siya ang nagkanulo kay Jesus bagamat pareho sila ng pangalan. Dahil sa pagkakapareho nila ng taong iyon na naging traydor kay Jesus at sinabihan Niyang “Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon” ay naging patron siya ng mga “desperate cases”. Dahil sa may sabi-sabing kapag ka wala na silang ibang mapuntahan ay si San Judas Tadeo ang kanilang huling pinupuntahan. Marami nang milagrong nangyari at mga dasal na nasagot. Lalo sa ating “National Shrine of St. Jude Thaddeus” sa Mendiola, Maynila. Isa itong paalala para sa ating lahat na sa kabila ng batikos sa atin ay patuloy tayong humingi ng panalangin ng mga santo. Sila ay buhay at totoo. Maniwala muna tayo saka tayo makakakita. Lalo na ang mga alagad ni Jesus kung saan, nakasama niya sa lupa at mas kasakasama Niya pa sa langit malapit sa Kanyang kataas-taasang luklukan.

Huwag tayong matakot at mangamba. Bagkus ay patuloy tayong manalangin. Sa ating Ebanghelyo ngayong araw ay namili si Jesus ng mga alagad at tinawag sila isa isa. Mayroon silang mahalagang papel na ginagampanan mula noon hanggang ngayon. Ipinayahag nila ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng salita, gawa at sariling dugo at buhay. Mula sa kanila ay patuloy tayong humingi ng dasal at gabay na sila rin ay masundan natin ang mga yapak sa pagsunod kay Jesus. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.