Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Awa ng Diyos”

Abril 22, 2020. Miyerkules sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 5, 17-26
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib na sekta ng mga Saduseo, kaya’t kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabiha’y binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, “Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito.”

Sumunod naman ang mga apostol, kaya’t nang magbubukang-liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo.
Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya’t nagbalik sila sa Sanedrin at ganito ang ulat: “Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob!”

Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito, at di nila maubos-maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, “Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo’t nagtuturo sa mga tao.” Kaya’t ang kapitan ay pumunta sa templo, kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumagamit ng dahas dahil sa pangambang sila’y batuhin ng mga tao.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Tugon: Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

MABUTING BALITA
Juan 3, 16-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.

Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na Anak ng Diyos; ngunit hinatulan nang parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw; sa gayun, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa’y pagsunod sa Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa lahat!

Napakaganda po ng Ebanghelyo ngayon. Karugtong pa rin ito ng tinampok na pagtatagpo ni Jesus at ni Nicodemo. Subalit ngayon, ay mas pinalalim ni Jesus kung ano ang ibig sabihin Niya – ang ating kaligtasan. Naparito Siya upang tayo ay iligtas. Hindi para tayo ay husgahan ngunit upang ipadama ang Kanyang pag-ibig sa atin.
Sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ano ang punto ng lahat ng ito? Ang puno at dulo ng lahat ng ito ay pag-ibig, pag-ibig at awa ng Diyos. Pinili Niyang magkatawang tao at danasin ang lahat ng ito, dahil sa Kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin.

Kung gayon, paano natin ito dadalhin sa ating pang-araw araw na buhay at buhay espiritwal? Sinabi ni Jesus na tayo ay mga anak ng liwanag. Makakamtan natin itong kaligtasan at liwanag na ito sa pamamagitan ng paglilinis ng sarili at pangungumpisal. Maging totoo tayo sa ating sarili at sa Diyos kung ano ang ating mga kahinaan at kasalanan. Magsisi sa ating mga kasalanan at paghingi ng tawad. Ito ang daan patungong liwanag mula sa kadiliman ng ating sariling pagkukunwari at pagmamataas. Mas malaki ang kasalanan ay mas inaantay ng Panginoon upang magbago. Mas kailangan Niya ng awa at pagmamahal ng Diyos. Ngunit bakit may mga taong inihahandog na ang awa at pag-ibig na ito ay patuloy pa ring nagkakasala?

Patuloy pa rin silang nasa dilim. Kahit inialay na ng Diyos ang kanyang buong sarili at buhay para sa atin ay patuloy na naninigas ang puso? Mapagmataas at ayaw humingi ng tawad? Marami tayong dahilan kung bakit ayaw gawin ang isang bagay, ngunit kapag gusto kahit anong paraan ay gagawin. Sana gawan naman natin ng paraan at pagsikapan ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi ito lalagpak sa ating harapan. Kailangan din nating abutin ang mga mapagmahal na kamay na iniaalay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Simbahan at mga sakramento lalo ang kumpisal.

Lalo pa rin na ipanalangin natin ang mga taong malayo sa Diyos sa halip na sila ay husgahan dahil parepareho lamang tayong makasalanan. Pagnilayan natin ito. Amen. +

Frances Mary Margaret D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.