Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kabutihan”

 

 

 

Oktubre 13, 2020. Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Galacia 5, 1-6
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paaalipin uli!
Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo: kapag napatuli kayo, pinawawalang-kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sinumang napatutuli: kailangang sundin niya ang buong Kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Hesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalaga’y ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48

Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.
Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag,
at ayon sa pangako mo, Poon, ako ay iligtas.
Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.
Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita,
yamang sa ‘yong kahatulan lubos akong may tiwala.
Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.
Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan,
susundin ko ang utos mo habang ako’y nabubuhay.
Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.
Ako nama’y mamumuhay nang payapa at malaya,
yamang ako sa utos mo’y sumusunod namang kusa.
Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.
Sa pagsunod sa utos mo nalulugod akong labis,
di masayod ang galak ko, pagkat aking iniibig.
Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.
Mahal ko ang iyong utos, yao’y aking igagalang.
Sa aral mo at tuntunin ako’y magbubulay-bulay.
Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.

ALELUYA
Hebreo 4, 12
Aleluya! Aleluya!
Buhay ang salita ng D’yos,
ganap nitong natatalos
tanang ating niloloob.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 37-41
Ang Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Hesus, siya’y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya’t pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Hesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo’y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal! Hindi ba’t ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Mahalaga ang panloob – ang ating kalooban. Higit na mas mahalaga pa kaysa sa panlabas. Bakit? Ang mga tao ngayon at kahit noon pa man, madaling maakit o mahalina sa panlabas na anyo. Maging sa pamimili ng mga bagay, ang magaganda, makintab at makulay na mga balat ng mga produkto ang nakakakuha ng ating atensyon sa pamilihan. Ngunit iba sa ating buhay pananampalataya. Iba sa tunay na pamumuhay na nakaangkop sa Diyos. Sapagkat hindi natin dapat tratuhin ang ating mga sarili na para bang produktong kailangang pagandahin ang labas upang mabili. Bilang mga anak ng Diyos kay Cristo Jesus mas nararapat na pagtuunan natin ng pansin ang panloob. Ang kagandahang loob natin ay makakamit sa pamamagitan ng pagkakawanggawa. Oo, sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga nangangailangan; sa pagtulong sa kapwa kahit paisa-isa lang.

Hindi naman kailangang marami subalit yun lamang kaya natin. Dito mapapaganda natin ang ating mga kaluluwa at puso sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa at makikita rin ito sa panlabas na anyo natin dahil tunay tayong magiging masaya. Ang tunay na kagandahan ay kabutihan at ang tunay na kabutihan ay gawa ng Diyos sa atin at sa pamamagitan din natin. Tumulong nawa tayo sa abot ng ating makakaya lalo sa panahon ngayon. Kahit gaano kaliit na gawain ay malaking bagay sa Diyos at sa natulungan. Ito rin ay ating daan sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.