Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kabutihan”

 

Oktubre 16, 2019. Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 2, 1-11
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayun. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba’y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? I hinahamak mo ang Diyos, sapagkat siya’y napakabuti, mapagpigil, at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong-buhay kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng poot ng Diyos sa Araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at poot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabaha-bahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan.

Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Judio at gayun din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una, ang mga Judio at gayun din ang mga Griego. Sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 61, 2-3. 6-7. 9
Tugon: Ang D’yos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa.

MABUTING BALITA
Lucas 11, 42-46
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Kawawa kayo, mga Pariseo! Ibinibigay niyo ang ikapu ng yerbabuena, ng ruda, at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito ngunit huwag naman ninyo kaliligtaang gawin ang mga iba.

“Kawawa kayo, mga Pariseo! Sapagkat ang ibig ninyo’y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo! Sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman.”

Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa Kautusan, “Guro, sa sinabi mong iyan pati kami’y kinukutya mo.” At sinagot siya ni Hesus, “Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa Kautusan! Sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri’t ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang babala. Iyan ang natunghayan natin sa Ebanghelyo ngayong araw. Minsan naiisip ng iba at nagtatanong sila. “Bakit ang mga masasama ay tila kay sarap ng buhay? Sagana sila sa pagkain, yaman at nakukuha ang gusto nila.” Ang mga mainggit sa kanila at hangarin na maging tulad nila ay kawawa din gaya nila sapagkat ngayon ay ipinahahayag ng Panginoon bawat ginagawa sa mundo ay may kaukulang hustisya. Ang mga patuloy na gumagawa ng mabuti kahit mahirap ay gagantimpalaan ng malaki sa langit. Subalit ang mga masasama ay magkakaroon ng mabigat na parusa kapag hindi nagbago. Bilang na ang kanilang masasayang araw kapag hindi nagbago at nagsisi.

Kaya naman anong ating dapat gawin? Magpursigi sa paggawa nang mabuti. Kahit maraming pagsubok gawin natin ang tama nang may pananalig sa Diyos. Linisin natin ang ating kalooban sa pamamagitan ng pangumgumpisal at ialay ang puso at sarili nang buo sa Panginoon. Yung hindi lumilingon nang may pagnanasa sa materyal o anupaman na bagay ngunit nakatuon lang sa Diyos ang buong puso at buhay. Nang sa gayon, buo rin at malaki ang magiging gantimpala natin sa langit. Kasama ng walang hanggang ligaya sa piling ng Diyos na naghihintay sa atin na piliin Siya lagi. Amen.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.