Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Katawan at Dugo ni Cristo”

Photo Credit: http://www.adelaide.catholic.org.au

 

May 11, 2019. Sabado sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 9, 31-42
Salmo 115, 12-13. 14-15. 16-17
Sa lahat ng ‘yong kaloob ano’ng aking ihahandog?
Juan 6, 60-69

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 9, 31-42

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol
Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang Simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito’y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon.

Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito’y paralitiko at walong taon nang nararatay. “Eneas,” ani Pedro, “pinagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka’t ayusin mo ang iyong higaan!” At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron, at nanampalataya sila sa Panginoon.

Sa Jope naman, may isang alagad na babae, ang pangala’y Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan kay Dorcas, na ang ibig sabihi’y usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawanggawa. Nang mga araw na iyon, siya’y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito’y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya’y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaing balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito’y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat; siya’y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, “Tabita, bumangon ka!”

Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaing balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Jope, kaya’t marami ang sumampalataya sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 14-15. 16-17

Tugon: Sa lahat ng ‘yong kaloob ano’ng aking ihahandog?

Sa Diyos ko’t Panginoon, ano’ng aking ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana, ay inumin na masarap,
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.

Tugon: Sa lahat ng ‘yong kaloob ano’ng aking ihahandog?

Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang,
ang anumang pangako ko, ay doon ko ibibigay.
Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam.

Tugon: Sa lahat ng ‘yong kaloob ano’ng aking ihahandog?

Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod,
katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos;
yamang ako’y iniligtas, kinalinga at tinubos.
Ako ngayo’y maghahandog ng haing pasasalamat,
ang handog kong panalangi’y sa iyo ko ilalagak.

Tugon: Sa lahat ng ‘yong kaloob ano’ng aking ihahandog?

ALELUYA
Juan 6, 63k. 68k.
Aleluya! Aleluya!
Espiritung bumubuhay
ang Salita mo, Maykapal,
buhay mo ang tinataglay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 60-69
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Hesus ang nagsabi, “Mabigat na pananalita ito; sino ang makatatanggap nito?” Alam ni Hesus na nagbubulung-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya’t sinabi niya, “Dahil ba rito’y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng Tao sa dati niyang kinaroroonan?

Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin.” Sapagkat talastas ni Hesus buhat pa noong unua kung sinu-sino ang hindi nananalig sa kanya, at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, “Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama.”

Mula noo’y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya’t tinanong ni Hesus ang Labindalawa, “Ibig din ba ninyong umalis?” Sumagot si Simon Pedro, “Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayo’y natitiyak naming kayo ang Banal ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Ngayon ay ating natunghayan na agad-agad iniwan ng mga disipulo si Jesus. Sapagkat ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi ni Jesus. Hindi nila maintindihan ang mga sinasabi niya at ayaw na nilang intindihin pa kaya ganoon na lamang kadali para sa kanilang umalis.

Mga kapatid, sa ating buhay, kung tayo rin ay hindi susubukang unawain ang Salita ng Diyos, ganito rin ang mangyayari sa atin. Madali tayong matatangay ng ating mga sariling pagdududa. Madali tayong mainip at bumitaw sa Diyos sapagkat wala tayong pinanghahawakang pananampalataya.

Paano ba kakapit sa Panginoon?
Simple lang. Panghawakan natin ang kanyang Salita. Alamin natin ang Salita. Tandaan natin ang Salita. Ang Kanyang Salita ay nagbibigay-buhay at matatagpuan natin sa Simbahan, Bibliya, sa buhay ng mga santo.

Dahil Siya ay Diyos at tayo ay tao lamang, talagang ‘di natin agad agad mauunawaan nang buo ang kanyang Salita. Sapagkat ang karununugan niya’y higit sa kahit kanino tao. Kahit pagsama-samahin ang matatalino sa mundo ay hindi pa rin sasapat upang pantayan man lamang ang Panginoon.

Anong ating dapat gawin? Humingi tayo ng liwanag sa Diyos at isip-isipin natin nang buong araw o araw-araw ang Salita ng Diyos. Paano magkakaroon ng magandang relasyon kung walang pag-uusap? Ang kanyang Salita ang kanyang mensahe para sa atin.

Pagninilayan natin ito at pananatilihin sa ating puso.

Kagaya ng pagtanggap ng ating Banal na Komunyon. Pagtapos nito’y dapat namnamin natin ang presensiya ng Diyos sa atin na piniling bumaba at manahan sa katawan, isip at puso natin.

Ito ang katotohanang ‘di mapaniwalaan ng mga disipulo na iyon na sumasalamin sa maraming tao ring ngayon na hindi na naniniwala sa tunay at payak na presensiya ng Diyos sa Banal na Eukaristiya. Ngunit sana, gaya ng mga alagad ay isa tayo sa mga patuloy na naniniwala sa Kanya at nananatili sa Kanya.

Pagnilayan natin ito. Pagpapalain po kayo ng Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.