Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Lakas ng Diyos”

Photo Credits: National Catholic Register

 

Enero 28, 2019. Lunes. Ika-3 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 98: Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain Niya’y dakila. 

Unang Pagbasa: Hebreo 9:15, 24-28

Kaya nga, si Cristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila’y nasa ilalim pa ng naunang kasunduan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako.

Sapagkat si Cristo ay hindi pumasok sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayo’y nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin.

Ang pinakapunong pari ng mga Judio ay pumapasok sa Dakong Banal taun-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Cristo’y minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili.

Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya’y mamatay mula pa nang likhain ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita, ngayong magtatapos na ang panahon, upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay.

Itinakda sa mga tao na sila’y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayundin naman, si Cristo’y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya’y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya.

Ebanghelyo: Marcos 3:22-30

Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng Kautusan na galing sa Jerusalem, “Sinasapian siya ni Beelzebul. Nakapagpapalayas siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo!”

Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Sabi niya, “Paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi magtatagal, mawawasak ang kahariang iyon.

Kapag naglaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin magtatagal ang sambahayang iyon.

Gayundin naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabaha-bahagi ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas.

“Subalit hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas malibang gapusin muna siya. Kapag siya’y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay.

Tandaan ninyo ito: maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat ito ay walang hanggang kasalanan.”

Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya’y sinasapian ng masamang espiritu.

Pagninilay:

Inakusahan na naman ng mga kalaban ni Jesus ang ating Panginoon. Dahil noon lang sila nakakita ng ganoong kapangyarihan ay inisip agad nilang hindi ito galing sa Diyos ngunit sa demonyo. Tanda ito ng kawalan nila ng pananampalataya sa ating Panginoon bilang Mesiyas o Tagapagligtas. Hindi sila naniniwala sa kanyang mga himala dahil masyado silang naniniwala sa kanilang mga sarili.

Nakalulungkot sapagkat marami rin tao ngayon na bumabatikos at nagtatangkang sumira sa simbahan ang ganito ang pag-iisip. Patawarin nawa sila ng Panginoon dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa at sinasabi. Maaring hindi nila nakikilala ang Panginoon tulad ng mga Pariseong ito na bagamat nasa harapan na nila mismo ang Diyos na nagkatawang-tao ay hindi nila ito nakikita o nakikilala.

Ang mga tao na nakakasakit sa atin, mga taong hindi tayo gusto, mga naninira sa atin, atbp., ang mga pinakakailangan ng ating panalangin. Wala nang ibang mas masaklap pa sa buhay kung hindi ang mapalayo sa Panginoon na siyang tunay na bukal ng lahat ng grasya at kabutihan sa buhay.

Sa kabila ng lahat ng ating gulo sa kapaligiran, kasiraan, pataya at mga krimen, ating tandaan ang Ebanghelyo na ito. Tulad ng Panginoong Jesu Cristo, nasa kamay ng Diyos ang tagumpay laban sa masasama, kasalanan at kamatayan kahit ano pa ito. Siya ang malakas na gumapos sa kamay ng kaaway upang kunin ang lahat ng pag-aari nito. Kaya naman, tandaan nating kahit magyabang ang mga masasama, hindi magtatagal ang kanilang pagmamalaki. Sa huli’y hindi sila makakatakas sa hustisya ng Diyos at sasapitin ang kahihinatnan ng kanilang pinili. Subalit nananalangin pa rin tayong sila’y magbabalik loob dahil lahat naman tayo’y tinatawag ng Diyos dahil siya ang lumikha sa atin at lubos ang kanyang pagmamahal sa tao kahit gaano pa ito naging makasalanan sa buhay.

Walang hanggan ang kanyang awa. Walang hanggan din ang hustisya kapag sinayang ang pagkakataong magbago habang may buhay pa dito sa lupa.

Ngayong araw at ngayong linggo ay ipanalangin natin hindi lamang ang ating sarili at pamilya kung hindi lalung-lalo na ang mga ibang taong napapalayo na sa Diyos at nag-uusig ng iba nating mga kapatid. Sila ang may pinakakailangan ng ating panalangin. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.