Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Uncategorized

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Luwalhati mula sa Diyos”

 

Agosto 22, 2020. Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria. Sabado ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Pangkat ng mga pagdiriwang sa karangalan ng Mahal na Birhen

UNANG PAGBASA
Isaias 9, 1-6
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Nakatanaw ng isang malaking liwanag
ang bayang malaon nang nasa kadiliman,
namanaag na ang liwanag
sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim.
Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang,
dinagdagan mo ang kanilang tuwa.
Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan,
tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan.
Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan
tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian.
Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila.
Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma,
ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin.

Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki
at siya ang mamamahala sa atin.
Siya ang Kahanga-hangang Tagapayo, ang Makapangyarihang Diyos,
Walang hanggang Ama, ang Prinsipe ng Kapayapaan.
Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan
ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari
upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman.
Isasagawa ito ng Makapangyarihang Panginoon.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Pista ng Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria! Matapos ang pag-aakyat sa kanya sa langit, ang ating Ina na si Maria ay nakoronahan ngayon bilang Reyna ng Langit. Makikita natin sa Ebanghelyo ngayon ang kaganapan noong “Annunciation” o ang pagpapahayag ng Magandang Balita tungkol sa Panginoon. Ito ang simula ng kanyang bokasyon nang tanungin siya upang maging Ina ng Diyos. Si Maria ay isang babae na palaging nagsasabing “oo” sa Diyos. Mula sa pag-anunsyo hanggang sa 30 taon ng tagong buhay ni Jesus kasama niya at ni Jose sa Nazaret, hanggang sa krus at kamatayan ni Hesus, laging tumutugon si Maria ng “Oo” sa Diyos. Walang mga kondisyon, pag-aalangan at walang mga pribilehiyo, naroroon siya kasama ang Panginoon.

Tiniis ni Maria ang lahat upang matupad ang kanyang bokasyon. Ang kanyang puso ay tinusok din noong ang puso ni Jesus ay tinusok ng sibat. Sa paanan ng krus, ang kapighatian ay nag-uumapaw sa puso ng kanyang ina na walang ibang ginawa kundi ang mabuhay para sa Diyos at ibigin ang Diyos. Gayunman, nananatili siyang matatag at buo ang pananampalataya. Naroon siya kasama si Jesus mula sa kanyang sinapupunan hanggang sa libingan. Ano ang matututuhan natin dito? Kumusta ba ang ating sariling bokasyon at misyon mula sa Diyos? Hindi ba tayo ang laging nagrereklamo sa Diyos? Hindi ba tayo ang mga nais tumakas o makatakas sa responsibilidad o hirap? Hindi ba natin mas gusto ang aliw kaysa sa paglilingkod kahit na nangangahulugang ang sakripisyo ay para sa ikabubuti ng iba? Ito nga ang natural nating mga tao at makasalanan. Kaya mas kailangan natin ang tulong ng Diyos at mga banal.

Hilingin natin ang tulong ni Maria na dinaanan din ang lahat ng hirap para sa Diyos ngunit walang bahid ng dumi o sala. Si Maria ang unang alagad ni Cristo. Higit sa sinumang iba pang mga apostol, siya ay tinawag muna ng Panginoon sa isang bokasyon na higit sa lahat, at ito ay ang pagiging Ina ng Diyos. Siya ang madaling araw na nagpapahayag ng pagsikat ng Araw na si Jesu Cristo. Ang luwalhati na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa ating Mahal na Ina ay dahil sa kalaliman ng hindi lubos na matantong pagdurusa na naranasan niya kabahagi ng kay Cristo. Kung nakikibahagi tayo sa mga pagdurusa ng Diyos, makikibahagi din tayo sa Kanyang kaluwalhatian. Madalas tayong mga tao ay sinusubukang takasan ang ating mga responsibilidad bilang mga Kristiyano. Mahirap sa ating mga makasarili, ang mamahal at maglingkod sa iba. Mahirap sa ating mga mapagmataas ang mapagpakumbaba sa Diyos at sa iba na aminin ang ating mga pagkakamali. Gayunpaman, ito ang paraan. Si Maria mismo ang napili bilang Ina ng Diyos, ngunit siya ay lalo pang nagpakumbaba sa harap ng Diyos. Paano naman tayo?

May mga karangyaan sa mundo, at ang maliit na kasiya-siyang bagay na pinaglalaanan natin nang labis na oras at panahon, ngunit hindi ito ang paraan. Nawa, tayo na mga anak ni Maria at mga kapatid ni Cristo, kasama ang ating Iisang Ama sa langit, ay makaroon ng lakas na daanan ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Ang tunay na kaluwalhatian ay pagsasabing “oo” sa Diyos. Ito ay sa paggawa ng Kanyang kalooban, hindi sa ating sariling kagustuhan. Ito ay sa pagpapakumbaba ng ating sarili sa harapan ng Diyos at sa ating kapwa tulad ng ginawa nina Jesus at Maria. Si Jesus ay naparito upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Gayon din ang Kanyang ina na si Maria na ang buong buhay ay ibinuhos sa Diyos lamang.

Para saan o kanino naman ang ating buhay? Kanino ang hinahanap nating kaluwalhatian? Ito ba ay para sa Diyos o sa ating sarili? Nawa’y pagnilayan natin ito nang may buong kapatan sa ating sarili. Nawa’y buong pagsisikap nating tularan si Maria sa ating buhay. Humingi tayo ng tulong at patnubay sa kanya bilang ating tulay patungo kay Jesu Cristo na kanyang Anak. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.