Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Paghahanda”

Photo Credits: CVDN.com

Disyembre 1, 2018. Sabado. Ika-34 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Unang Pagbasa: Pahayag 22:1-7

Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay-buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, at umaagos sa gitna ng lansangan ng lunsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punongkahoy na nagbibigay-buhay. Ang bunga nito’y iba-iba bawat buwan, at nakapagpapagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito.

Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos.

Makikita sa lunsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha, at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan.

Doo’y wala nang gabi, kaya’t hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilaw o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila, at maghahari sila magpakailanman.

At sinabi sa akin ng anghel, “Maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.”

At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito!”

Ebanghelyo: Lucas 21:34-36

“Ang katakawan, paglalasing at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng Araw na iyon na tulad ng isang bitag. Sapagkat darating ang Araw na iyon sa lahat ng tao.
Kaya’t maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito, at makaharap kayo sa Anak ng Tao.”

Pagninilay:

Bukas po ay magsisimula na ang panahon ng Adbiyento, ang panahon kung saan tayong lahat ay naghihintay sa pagdating sa mundo ni Jesus na ating Tagapagligtas. Bago tayo tuluyang lumundag sa napakahalagang panahon na ito para sa ating mga Kristiyano, inihanda muna tayo upang ipaalaala sa atin na ituon ang lahat ng ating atensyon sa Panginoon.

Tuwing pasko’y nagdadagsaan ang mga tao sa mga pamihilan sa iba’t ibang dako ng bansa. Nakalulungkot isipin na baka nga mas maraming tao pa rin ang naglipana sa mga pamihilan at pasyalan kaysa sa simbahan na tahanan ng ating Diyos.

Ating tandaan, ang rason ng lahat ng pagdiriwang na ito at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesu Cristo. Ang mga paghahandang ito, mga pagkain at iba’t ibang salu-salo ay mga gawa at tradisyon ng mga tao. Masayang magkaroon ulit ng pagtitipon-tipon kasama ng mga mahal sa buhay at mga katrabaho. Dalangin nati’y makita natin ang Panginoon sa gitna ng lahat ng ito at sa lahat ng ating nakakasalamuha at mga gawin ngayong kapaskuhan.
Ngunit bukod pa sa mga ito, ang pinakamainam na paghahandang ating mas dapat pahalagahan ay paghahanda ng ating mga sarili.

Pagsusuri ng ating mga budhi at pagbabalik-tanaw sa ating buhay nitong nakaraang taon. Malinaw na ibinibilin ngayon sa ating Ebanghelyo, tayo’y maging mapagmatyag. Anong ibig sabihin nito?

Ang tunay na Kristiyano’y hindi balisa sa mga bagay na lumilipas sa mundo. Bagkus, mas pinipiling paghandaan ang mas nararapat sa ating buhay pananampalataya at espiritwal. Mas mahalagang matagpuan natin ang ating kapayapaan sa gitna ng mga pagiging abala ng lahat ng tao ngayon sa pamimili ng mga regalo, pagdalo sa mga handaan at sa mga gawain sa trabaho. At ang kapayapaang ito ay matatagpuan lamang natin sa pananahimik.

Hindi man pananahimik ng paligid nating sadyang maingay sa ngayon. Kung hindi katahimikan ng ating puso. Alam natin dapat kung ano ang mahalaga. Ang mahalaga’y ang pinakarason at ugat kung bakit may pasko. Si Jesus, ang paglapit sa kanya, ang pagpapasalamat sa kanya. Ang paghihintay sa kanya.
Ang paghihintay na ito’y paglilinis ng ating puso. Kung hindi pa tayo nakakapagkumpisal ng matagal na panahon.

Panahon na upang gawin natin ito ngayon. Maraming mga articles sa internet kung saan matuturuan tayong gumawa ng isang magandang kumpisal na talagang maglilinis sa ating kaluluwa. Ang mga pari’y nariyan upang tayo’y gabayan at bigyan tayo ng payo upang ano ang ating gagawin upang maging malaya tayo sa anumang balakid sa atin sa pagmamahal, at maiwasan na sa susunod ang mga pagkakasalang naging dahilan ng pagkakaliping ito.

Kung hindi nakakapagsimba o nakakapagdasal, panahon na upang mas manalangin. Dumalo ng misa. Kahit araw-araw basta tayo’y walang mortal na kasalanan, nakapangumpisal matatanggap natin si Cristo sa Misa.

Napakaraming maaring gawin na ang dahilan ay si Cristo pa rin. Hindi lamang pagtanggap ngunit pati pagbigay sa kapwa. Nang sa gayon kahit anuman ang ating gawin, hindi tayo nawawala sa tunay na dahilan ng pasko at ito ay si Jesus. Amen. +

Panalangin: Kabanal-banalang puso ni Jesus, maging gabay at protektor nawa ikaw ng aking puso. Kung ako ay hihilahin ng mundo upang maging abala sa iba’t ibang tingin ko’y dapat gawin. Iisa lamang ang talagang nararapat, ang mas mapalapit sa iyo at ang gawin ang iyong kalooban.

Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Maging instrumento nawa ako ng iyong pagmamahal ngayon at hanggang sa huli. Santa Maria at San Jose, ipanalangin ninyo po kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.