Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Paghilom”

Photo Credit: muyee.com

 

Nobyembre 19, 2018. Lunes. Ika-33 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 1: Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi.

Unang Pagbasa: Pahayag 1:1-4, 2:1-5

Ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Jesu-Cristo, at sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo, kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya. Ang layunin ng paghahayag na ito’y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap.

Ito ang patotoo ni Juan sa lahat ng nakita niya tungkol sa mensahe ng Diyos na ipinahayag naman ni Jesu-Cristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito! Sapagkat malapit na itong maganap.

Mula kay Juan, para sa pitong iglesya sa lalawigan ng Asia.

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Ito’y mula sa pitong espiritung nasa harap ng kanyang trono,

“Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Efeso: “Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukunsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol, at napatunayan mong sila’y nagsisinungaling.

Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo: ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na.

Alalahanin mo ang dati mong kalagayan; pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan

Ebanghelyo: Lucas 18:35-43

Nang malapit na si Jesus sa Jerico; may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos.

Nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari.

“Nagdaraan si Jesus na taga-Nazaret,” sabi nila sa kanya.

At siya’y sumigaw, “Jesus, Anak ni David! Mahabag po kayo sa akin!”

Pinapatigil siya ng mga taong nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, “Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!”

Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, 41“Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?” “Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli,” sagot niya.

At sinabi ni Jesus, “Mangyayari ang nais mo! Pinagaling ka ng iyong pananampalataya.”

Noon di’y nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos.

Pagninilay:

Ang Banal na Aklat ng Pahayag mula sa Bibliya (o “Book of Revelation” sa wikang Ingles) ay hindi dapat iniintindi ng literal. Maraming maaring interpretasyon ng sulatin na ito kaya naman ang iba ay napupuno ng takot dahil sa kung anu-anong interpretasyon. Ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi nito sa atin sa ngayon na maaring maging daan upang pagyamanin ang ating buhay espiritwal. Lalo na ang pagiging handa sa pangalawang pagdating ni Cristo na bagamat walang nakakaalam kung kailan ay pinaniniwalaan nating darating. Dito iikot ang ating unang pagbasa sa mga susunod na araw at linggo.

Tulad ng bulag sa Ebanghelyo ngayong araw, makikita lamang natin ang katotohanan ng buhay sa pamamagitan ni Cristo. Maraming iba’t ibang katotohanang naglipana na minsan nakalilito sa ating pananampalataya. Lalo na kung ang puso natin ay nakatutok sa mundo at hindi sa Diyos. Maraming bagay, tao o mga pangyayaring hihila sa atin kung saan-saan na kung saan di tayo makakatagpo ng kapayapaan. Problema, suliranin, tsismis, away at kung anu-ano pa. Sa kabila ng lahat ng ito, iisa lang ang mahalaga – ang maging bulag sa lahat ng ito at ang makita lamang ang Diyos na magliligtas sa atin sa kabila ng anumang hinaharap natin ngayon.

Kung tulad ng bulag tayo ay magpupursigi sa pananampalataya kay Cristo, anuman ang mangyari, makakamtan natin ang inaasam at hinihiling na paggaling. Tila hindi man natin maramdaman agad-agad na tayo’y pinagbibigyan ng Diyos. Kailangan lamang natin magpursigi at maghintay dahil naririnig niya ang ating panalangin at alam niya ito bago pa man tayo humiling. Gusto lamang niya’y tayo’y matuto at lumago sa ating pananampalataya. Ang pag-asa natin ang magbibigay buhay sa ating panalangin, dahil alam nating darating ang tulong ng Diyos sa tamang panahon.

Kailangan nating manalangin. Ito ay usapan natin kasama ng Diyos. Hindi ito parang isang pormula na kung iyong maggawa ay magkakaroon ng himala at tanggal na agad lahat ng problema na parang bula. Kailangan ito ng oras, tiyaga at paghihintay. Dahil kaakibat nito ang ating paglago sa buhay pananampalataya. Ang pananalig na ito at paniniwalang gusto ng Diyos na mapabuti tayo ang buhay ng ating panalangin. Kung walang pananalig ang panalangin ay wala itong laman.

Manatili sanang bukas ang ating mata, hindi lamang sa mga laganap na suliranin ng mundo. Kung hindi sa pag-asa sa kapangyarihan ng DIyos na magliligtas sa atin anuman ang ating harapin. Manalig lamang tayo sa kanya at patuloy na manalangin.

Panalangin: Panginoon, hilumin mo ang aking mga mata ng puso at kaluluwa pati na rin ang isip. Upang makita ko ang iyong katotohanan at kalooban – ang daan patungong kaginhawaan. Palakasin mo ang aking pananampalataya sapat upang di ako mawala sa paglalakbay na ito. Gusto kong makasunod sa iyo, Jesus. Gabayan mo ako at ang aking lahat ng mahal sa buhay.

Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.