Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Pagkatao”

Enero 30, 2020. Huwebes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Samuel 7, 18-19. 24-29
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Matapos magsalita si Natan kay David, pumasok sa tolda ang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, “Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit nang ganito? Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo nama’y maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila: ‘Ang Panginoon, ang Makapangyarihan, ay Diyos ng Israel.’ Sa gayun, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, Makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito pagkat kayo na rin ang nagsabi sa iyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoon, aming Diyos, kayo’y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayo’y pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito’y magpatuloy. Panginoon, Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 132, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14
Tugon: Trono ni David ay laan sa Manunubos ng tanan.

MABUTING BALITA
Marcos 4, 21-25
Ang Mabuting l ng Panginoon ayon kay San Marcos
(c) Awit at Papuri Communications –www.awitatpapuri.com
Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan, o kaya’y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig.”

At idinugtong pa niya, “Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Walang lihim na hindi nabubunyag. Galing mismo kay Jesus ang mga ito. Kadalasan ay isang taktika ng kalaban na mga diablo na magtago. Itatago natin ang ating galit, sama ng loob , mga negatibong pakiramdam atbp. Ano ba ang mainam na gawin dito? May kaibigan o pamilya man na sabihan o wala, naririto ang Panginoon. Maari nating ibuhos sa Kanya ang lahat lahat ng nasa loob natin nang lumabas ang tunay nating pagkatao na maganda at nilikha ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.