Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Pagsunod kay Jesus”

 

 

 

 

 

Abril 27, 2020. Lunes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
UNANG PAGBASA
Mga Gawa 6, 8-15
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinupos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga Pinalaya, na binubuo ng mga Judiong taga-Cirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia, at taga-Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya’t lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito: “Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos.” Sa gayo’y naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya’y sinunggaban nila at iniharap sa Sanedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. “Ang taong ito,” wika nila, “ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na Templo at sa Kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang Templo’y gigibain nitong Hesus na taga-Nazaret na ito, at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises.” Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanedrin, at nakita nila na ang kanyang mukha’y parang mukha ng anghel.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 23-24. 26-27. 29-30
Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 6, 22-29
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Hesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Hesus, ni ang kanyang mga alagad, sila’y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Hesus.

Nakita nila si Hesus sa ibayo ng lawa, at kanilang tinanong, “Rabi, kailan pa kayo rito?” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama.” Kaya’t siya’y tinanong nila, “Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?” “Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos: manalig kayo sa sinugo niya,” tugon ni Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Bakit natin hinahanap si Jesus? Dahil ba may kailangan tayo sa Kanya? Dahil ba may gusto tayong gawain Niya para sa atin? Ang mga tao ay ganito rin. Iba ang kanilang motibo sa paghahanap kay Jesus. Dahil pinakain sila, hinahanap-hanap nila si Jesus. Napunan ang kanilang pangangailangan kaya hinahanap nila ang Panginoon. Ibig sabihin ay hindi pa nagiging banayad ang kanilang intensyon sa Panginoon. Tayo rin ay kailangang magsuri ng sarili. Bakit din ba tayo sumusunod sa Diyos? Dahil ba may nakukuha tayong kapalit? Dahil ba nakukuha natin ang gusto natin mula sa Kanya?

Paano kung sinubok na tayo? Paano kung tila hindi na sumasagot ang Diyos? Mananatili pa ba tayo sa pananampalataya? Kaya may pagsubok ay upang malaman natin sa harapan ng Diyos kung anong klaseng puso ba mayroon tayo. Kung totoo ba ito o may pagkamasarili. Kapag lumabas ang mga ganito ay magagawan ng paraan na malinis ang ating intensyon upang maging karapat-dapat tayo sa kaharian Niya sa langit. Nawa, Siya ay hanapin natin dahil mahal natin si Jesus at gusto natin Siyang makasama sa buhay na walang hanggan.

Hanapin natin Siya at sundan kung saan Siya naroon – sa pagtulong sa mahihirap, sa paggawa ng mabuti, at sa Banal na Eukaristiya sa Simbahan. Naroroon si Jesus. Siya ang pagkaing espiritwal na bubusog sa ating mga puso, kaluluwa at pagkatao, at hindi na tayo magugutom pa magpakailanman. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ
Readings Source: Awit at Papuri Commucations www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.