Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Pagtanggap kay Jesus”

 

 

 

Disyembre 16, 2019. Lunes sa Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Unang Araw ng Simbang Gabi sa Madaling Araw.

UNANG PAGBASA
Isaias 56, 1-13a. 6-8
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan:
“Ayon sa katarungan
at laging matuwid ang inyong gagawin.
Ang pagliligtas ko’y
di na magluluwat, ito ay darating,
ito’y mahahayag sa inyong paningin.
Mapalad ang taong gumagawa nito,
ang anak ng taong ang tuntuni’y ito.
Ginaganap niya ang marapat gawin sa Araw ng Pamamahinga,
sa gawang masama, ang kanyang sarili’y iniiwas.”
Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos,
na siya’y hindi papayagan ng Panginoong
na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan.”
Ito naman ang sabi ng Panginoon
sa mga dating dayuhan na ngayo’y
kabilang sa kanyang bayan,
buong pusong naglilingkod sa kanya,
nangingilin sa Araw ng Pamamahinga;
at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan:
“Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok.
Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking Templo.

Tatanggapin ko ang inyong mga handog,
at ang Templo ko’y tatawaging bahay-dalanginan ng lahat ng bansa.”
Ipinangako pa ng Panginoon,
sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon,
na marami pa siyang isasama sa kanila
para mapabilang sa kanyang bayan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 7-8
Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

MABUTING BALITA
Juan 5, 33-36
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Judio, “Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao; sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo’y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan: ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap – iyan ang nagpapatotoo na ako’y sinugo niya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Habang papalapit nang papalapit ang pasko ay mas nagiging abala ang lahat. Ngayong ay tampok ang pagsasagot ni Jesus sa mga taong hindi naniniwala sa kanya at may duda sa Kanya. Sinasabi Niyang hindi Siya ang nagpapatotoo sa Kanyang sarili ngunit ang Kanyang mga gawa. Marami Siyang himala at mga pagpapagaling na ginawa. Sa kabila nito ay marami pa ring bumabatikos kay Jesus.

Manghang mangha ang mga tao noon kay Juan Bautista ngunit hindi nila nakikita na higit pa kay Juan Bautista si Jesus. Siya ang Panginoon at Mesiyas na hinihintay nila. Sa ating panahon ngayon at sa iyong buhay, mayroon ka bang ibang kinagigiliwan at nilalagay sa ibabaw ng Diyos?

Parang ilaw lamang din ang mga ito nang panandalian. Subalit ang ilaw sa buhay natin na nagtatagal ay si Jesus. Pag natapos na ang lahat ng bakasyon, kasiyahan at mga okasyon, iisa lamang ang mananatili at si Jesus iyon. Sa panahon ngayon ay punung puno na ang mga shopping malls at restaurants, paano naman ang simbahan? At kung puno man ito, paano naman ang puso ng mga bawat dumadalo dito? Puno ba ng Diyos? Puno ba ito ng pagmamahal sa Panginoon at paghihintay sa Kanya nang buong sinseridad at galak? Ano ba ang talagang laman ng iyong puso?

Aminin natin na sa ating buhay, napakarami nating gusto at prioridad. Dahil dito, minsan ay nakakalimutan at naihuhuli natin ang Panginoon. May panahon pa habang baguhin ito at magkaroon nang mas malalim na kaligayahan sa Pasko, na nagmumula sa espiritwal at pananampalataya.

Sa kahit saang okasyon, hindi ba’t laging bida ang may karaawan, ang may anibersayo at ikinakasal? Hindi ba’t pinahahalagahan natin sila nang buong puso at buong atensyon? Paano naman ang may kaarawan ngayon na si Jesus? Anong klaseng pagtanggap natin sa Panginoong Tagapagligtas na darating? Tanungin ang ating mga sarili at sabihin ang ating mga kasagutan at nararamdaman kay Jesus.

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.