Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Pananampalataya”

 

 

 

Disyembre 5, 2019. Huwebes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Isaias 26, 1-6
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda:
“Matatag ang ating lungsod,
Hindi tayo maaano,
Matibay ang muog.
Bayaang bukas ang mga pintuan,
Upang makapasok ang bayang matapat.
Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan
ang mga taong matapat na tumatalima
at nagtitiwala sa iyo.
Magtiwala kayong lagi sa Panginoon,
Pagkat siya ang kublihang walang hanggan.
Ibinababa niya ang mga palalo,
Lungsod mang matatag ay ibinabagsak;
Pati muog ay winawasak,
Hanggang sa maging tapakan ng mga taong-hamak
At tuntungan ng mga mahirap.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a
Tugon: Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.

MABUTING BALITA
Mateo 7, 21. 24-27
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit.

“Kaya’t ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat!

Bawat isa sa atin ay templo ng Panginoon. Tuwing Banal na Komunyon, tayo ay nagiging “bahay” ng Panginoon gaya ng Tabernakulo na nakikita natin sa harapan ng simbahan. Kaya nga, ang tao ay banal at kahit ano pa ang sabihin ng iba ay nakadestino tayo upang gawin ang mga bagay na mabuti at banal na mula sa Panginoon.

Paano nga ba maging banal? Magiging banal tayo kung ginagawa natin ang kagustuhan ng Diyos. Hindi ng mundo. Hindi ng sarili natin o hindi rin ng ibang tao. Tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at maraming bagay sa mundo at sa sarili natin na gusto tayong ilayo sa Diyos. Ngunit hindi kailanman maiaalis na sa Diyos tayo nanggaling at sa Kanya rin tayo babalik. Tayo ang tahanan ng Panginoon.
Kaya naman, ano ang ating gagawin upang mas mapagtibay ang tahanan ng Diyos sa ating sarili at sa ating buhay? Walang iba kung hindi ang pagninilay sa Kanyang Salita at buhat sa pagninilay na ito ay ang ating sariling misyon. Mayroon tayong dapat gawin at ang gawain na ito ay magmumula sa Panginoon.
Kaya nga tahasang sinabi ni Jesus na ang maliligtas lamang ay ang mga gumagawa ng kanyang kalooban. Tila isang magulang na nag-uutos sa anak. Nagiging mas kaaya-aya ito sa magulang at hindi napapahamak dahil nakikinig ito at nagpapakumbaba sa Kanya. Ganito rin tayo sana sa Panginoon. Makinig tayo sa Ebanghelyo kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa buhay natin kasama ni Jesus at kung ano ang misyon natin. Nakasulat na lahat, mahalin ang kaaway, magpatawad, huwag manira, huwag mangalunya, at marami pang iba.

Kung tayo pala ay ang tahanan ng Panginoon, dapat tayong maging Cristo sa ibang tao. Nakikita natin dapat si Jesus sa ibang tao upang paglingkuran at nakikita rin nila si Jesus sa atin sa pagmamahal kahit sa hindi natin kakilala. Nagagawa ba natin ito? Sinusubukan ba nating gumawa ng paraan? Naririnig ba natin ang tinig ng Diyos o masyado tayong abala sa buhay?

Tandaan natin na sa panahon ng bagyo ng ating buhay, Diyos lamang ang tangi nating makakapitan. Mahalin nawa natin ang Panginoon hindi lamang sa panahong may kailangan tayo o nasadlak na sa dusa nang tuluyan. Sa halip, ibuhos natin ang pagmamahal natin sa Diyos sa lahat ng oras – sa pamamagitan ng gawa at sa lahat ng bagay ng ating buhay, hindi lamang sa salita. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.