Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Tahanan kasama ang Diyos”

 

 

 

Hunyo 3, 2020. Paggunita kina San Carlos Luwanga at mga kasama, mga martir. Miyerkules ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Timoteo 1, 1-3. 6-12
Ang simula ng Ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Hesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Hesus.
Kay Timoteo na minamahal kong anak:
Sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Hesus na ating Panginoon.

Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko nang tapat – tulad ng ginawa ng aking mga ninuno – tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili.

Kaya’t huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo’y maging kanyang bayan. Ito’y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Hesus, hindi dahil sa ating mga gawa kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang-loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Hesus na ating Tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang haggan sa pamamagitan ng Mabuting Balita.

Ako’y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang Mabuting Balitang ito, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa nang ganito. Gayunma’y hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 122, 1-2a. 2bkd
Ang mata ko’y nakatuon sa ‘yo lamang, Panginoon.

MABUTING BALITA
Marcos 12, 18-27
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesus. Ang Saduseo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. “Guro,” anila “naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin: ‘Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki’y dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay.’ May pitong magkakapatid na lalaki.

Nag-asawa ang panganay, at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa, at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa: isa-isang napangasawa ng babae ang pitong magkakapatid, at sila’y namatay na walang anak. Sa kahuli-huliha’y namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa pito ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat?” Sumagot si Hesus, “Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit?

Hindi ninyo nababatid ang mga Kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao’y hindi na mag-aasawa; sila’y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay – hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punongkahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises. ‘Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa lahat! Maligayang Kapistahan po ni San Carlos Luwanga. Isang santo at martir na namatay dahil sa pagtatanggol sa pananampalataya sa isang bansa sa Africa na tinatawag na Uganda.

Sa panahon ngayon ay maraming umaatake sa ating pananampalataya. Ang mga martir gaya ni San Carlos at ang kanyang mga kasama ay ibinuwis ang sariling buhay – dugo at laman gaya ng kay Jesus upang patunay na ang ating Simbahan ang tunay na itinatag ni Cristo. Ang tunay na pananampalataya ay nasa sa atin. Sa halip na humina, lalong lumakas ang pananampalataya sapagkat ang dugo ng mga martir ang nagdidilig sa simbahan upang mas lumago pa ito na isang mausbong na puno – maraming sanga at bunga. Tayo kaya, ano naman ang ating ginawa upang ipamahagi ang pananampalataya sa iba? Kahit man lamang sa sarili nating pamilya, kamag-anak at kaibigan?

Bahagi ito ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang sumunod kay Cristo at ipahayag ang Mabuting Balita gaya Niya at ng mga alagad. Subalit paano rin natin maipagtatanggol kung hindi natin nalalaman ang mga bagay tungkol dito? Gaya ng mga mga Saduseo na tumutuligsa kay Jesus, marami ring kumukutya sa ating pananampalataya. Subalit si Jesus alam Niya kung ano ang Kanyang isasagot at imbes na mapahiya Siya ay mas napahiya pa ang Kanyang mga kaaway.

Sapagkat ang mga Saduseo ay hindi naman talaga naniniwala sa muling pagkabuhay. Sadyang gusto lang nila subukin si Jesus at ipahiya ito. Tayo rin ay hindi mapapahiya kung aaralin natin ang ating pananampalataya at magtatanong. Kaya nga ay nasabi mismo ni Jesus at pinatunayan niyang ang Diyos ay Buhay base sa nakasulat.

Tayo rin bilang mga Kristiyano ay naniniwalang mayroong buhay na walang hanggan. Mayroon tayong kalalagyan pagkamatay natin dito sa lupa. Ang langit ay ang ating permanenteng tahanan. Kaya naman habang naririto sa lupa, ito ang pinaghahandaan dapat natin, hindi lamang ang mga materyal na bagay. Preparasyon ang mundo na ito at ang buhay natin dito upang maging karapat-dapat tayong manirahan sa Tahanan ng Diyos sa langit. Pagdating doon, hindi na pareho ang pamumuhay natin dito sa lupa. Ibang iba. Doon, makakapiling natin ang Diyos at wala nang ibang aalahanin pa.

Puro ligaya sa piling Niya, puno ng pagpapala at awit ng papuri sa Diyos at ito’y hindi natatapos. Wala nang mga aalalahanin na tulad dito sa lupa. Ngayon, paano tayo magiging karapat-dapat sa langit kung dito pa lamang ay puro makamundong bagay lamang ang ating inaatupag? Paano natin masasabing “gusto ko sa langit o mapupunta ako sa langit” kung hindi naman natin ginugugugol ang ating oras upang mapalapit sa Panginoon at mamuhay nang Siya ang nasa gitna ng lahat sa ating buhay at pagkatao? Sa Kanya tayo nanggaling at sa Kanya tayo babalik.

Madiskubre nawa natin sa ating buhay na ang tunay na kaligayahan ay wala sa mundo, kung hindi sa Panginoong Diyos lamang.

Suriin natin ang ating mga sarili ngayong araw na ito pagdating sa paniniwala natin sa buhay na walang hanggan. O tila ba napako na tayo sa mga aalalahanin sa mundong ito?

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.