Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Yaman Natin”

Photo Credit: cristominhacerteza.com

 

 

Hunyo 6, 2019. Huwebes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 22, 30; 23, 6-11
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11
D’yos ako, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.
Juan 17, 20-26

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 22, 30; 23, 6-11

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Judio laban kay Pablo, kaya’t pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanedrin, saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila.
Alam ni Pablo na doo’y may mga Saduseo at Pariseo, kaya’t sinabi niya nang malakas, “Mga kapatid, ako’y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay ako’y nililitis ngayon.”

Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalu-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu, subalit ang mga Pariseo nama’y naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. “Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya?”

At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo, kaya’t pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta.

Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, “Lakasan mo ang iyong loob! Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem: ganyan din ang gawin mo sa Roma.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

Tugon: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

O Diyos, ako’y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod,
ang hangad ko ay maligtas kaya sa ‘yo dumudulog;
“Ika’y aking Panginoon,” ang wika ko sa aking Diyos,
“Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob.”
Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan.
Tugon: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay.
Kahit gabi diwa niya ang sa aki’y umaakay.
Nababatid ko na siya’y kasama ko oras-oras.
Sa piling n’ya kailanma’y hindi ako matitinag.
Tugon: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Kaya’t ako’y nagdiriwang, ang diwa ko’y nagagalak.
Ang lagi kong nadarama’y hindi ako matitinag.
Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak,
sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.
Tugon: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
Ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.
Tugon: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

ALELUYA
Juan 17, 21
Aleluya! Aleluya!
Lahat nawa’y magkaisa
kay Kristo at sa D’yos Ama
nang tana’y sumampalataya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 17, 20-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, tumingala si Hesus at nanalangin, “Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako’y nasa iyo, gayun din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila’y ganap na maging isa, gaya nating iisa: ako’y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako, at sila’y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin.

“Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarunggang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita; at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila, at ipakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako naman’y sumakanila.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang huwebes po sa lahat!

Papalapit na nang papalapit ang linggo ng Pentekostes. Kaya naman magandang palalimin pa ang ating pagninilay upang mas madama natin ang okasyong pinaghahandaan natin sa ngayon.
Tulad kahapon, pakikiisa pa rin ang ating tema sa Ebanghelyo ngayong araw. Lahat tayo ay idinadalangin ni Jesus sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Sa gayo’y hindi na tayo kabilang sa mundong ito. Ang tunay na buhay natin ay magsisimula sa langit kung saan may walang hanggan.

Ang tanong, ano ba ang laman ng iyong puso? Ano ba ang malimit mong iniisip? Mas mga espiritwal na bagay ba o makamundong bagay?

Ang paghahanda natin ay ang pagtanggal ng mga bara at sobrang laman ng ating mga puso. Kailangan ito upang maghari ng tuluyan ang Diyos sa ating buhay. Hindi natin maaring mahalin ang mundo na ito at mga bagay sa mundo na ito kasabay ni Jesus sapagkat si Jesus ay hindi taga-rito ngunit taga-langit. Gaya ng sabi ni Jesus ang regalo Niya’y buhay na walang hanggan. Ito ang dulot niyang lahat sa atin kung bakit siya namatay, muling nabuhay at umakyat sa langit.

Sa tingin mo, paano mo ito hahangarin at aasamin nang buong puso kung nakukuha mo na ang lahat ng gusto mo dito sa lupa? Ano pa ang aasamin at hahanapin mo na buhay na walang hanggan, kung naririto na sa mundo ang lahat ng makapagpapasaya sa iyo, liban sa Diyos? Samantalang sinasabi ng Diyos na may mas higit pa kaysa dito sa ating buhay sa lupa. At sinabi rin niyang sinumang mag-isip na dito na nagtatapos ang buhay natin sa mundong ito ang pinakakawawa sa lahat. Doon sa langit ay gagantimpalaan ang lahat ng pagsasakrispisyo, pagsisilbi at pagbibigay natin sa pagsunod kay Cristo. Isang pagsunod na mula sa pusong nagmamahal.

Ngunit kung hindi tayo sumunod at wala tayong gaanong naisakripisyo at naipaglaban para sa kapakanan ng iba, anong gantimpala naman ang ating hahangarin sa langit? Kung nagsilbi naman tayo para sa Diyos, bakit mo naman hahangarin magkaroon ng gantimpala o sukli dito sa lupa, kung alam mo naman na pinagiipon tayo ng ating Diyos ng kayamanan sa langit? Siyang kayamanan na walang kapantay at hindi naagaw ninoman.

Tandaan natin mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng bagay sa mundo ay lumilipas. Kahit magkaroon ng milyon ay mauubos din. Magkaroon ka man ng mansyon ay maaring gumuho at bahain sa mga sakuna. Hindi ka rin titira roon habambuhay dahil babalik ka rin sa abo. May bago mang damit, ito’y maluluma pa din.

Gayundin ang lahat ng gadgets, cellphone, laptop kahit gaano pa sila kamahal. Lahat ng ito’y balewala at walang halaga sa oras ng kamatayan. Ngunit kung sino ang marunong makuntento ang siyang malaya, mayaman at panalo dahil siya alipin at sunud-sunuran sa agos ng mundo.

Sapagkat ginawa tayo ng Diyos upang mabuhay para sa kanya, at maging maligaya sa kanya. Para sa kanyang ikararangal kahit pa krus at tigib ng dusa ang daan. Hindi sa pagpapakasasa para sa sariling kasarapan gaya ng sinasabi ng mundo – halos lahat sa telebisyon, mga patalastas, mga artista at ano pang nauuso. Kung saan, kasikatan, pera, kagandahan/kagwapuhan at luho umiikot madalas ang kanilang mundo. Sinasabi nilang ang mga ito ang nakakapagpaligaya ngunit alam ng mga tunay na Anak ng Diyos ang totoo. Bilang mga Anak ng Diyos, ang sentro dapat natin ay Siya at kung paano mapapaligaya ang Diyos. Nang sa gayon, malaman natin na sa lubos na pagmamahal at pagsunod sa Panginoon, wala tayong kailangang gawing “ekstra” upang mahalin niya.

Mahal niya tayo sa ating kahinaan at kasalanan at bilang tanda ng kanyang pagmamahal, hinahango niya tayo mula sa mga ito. Binibigyan ng lakas at kabanalan na tanging magdadala sa atin sa ligayang walang hanggan. Doon, ‘di na kailangang paghirapan ang pagmamahal. Hindi na mawawala ang ligaya. Habang buhay na kapiling ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng tunay at nagtatagal na galak at pag-ibig.

Anong pipiliin mo?

Pagnilayan natin ito. +

Manalagin tayo. +

Diyos Ama at Anak, puspusin mo po kami ng iyong Espiritu upang makamtan namin ang mga pangako mo. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.