Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tuwa sa Pagsilang ni Juan”

 

 

 

Disyembre 23, 2019. Lunes sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Ikawalong Araw ng Simbang Gabi.

UNANG PAGBASA
Malakias 3, 1-4. 23-24
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias

Narito ang pahayag ng Makapangyarihang Panginoon, “Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan.”

Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya’y napakita na? Siya’y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng dalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugud-lugod sa kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama’t mga anak. Kung hindi’y mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14
Tugon: Itaas n’yo ang paningin, kaligtasa’y dumarating.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 57-66
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet, at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya’y pinagpala ng Panginoon, at nakigalak sila sa kanya.

Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya – gaya ng kanyang ama – ngunit sinabi ng kanyang ina, “Hindi! Juan ang ipangangalan sa kanya.” “Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan,” wika nila. Kaya’t hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito: “Juan ang kanyang pangalan.” At namangha silang lahat. Pagdaka’y nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapit-bahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong: “Magiging ano nga kaya ang batang ito?” Sapagkat maliwanag na sumasakanya ang Panginoon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Natupad na sa kanila ang pangako ng Panginoon. Ipinanganak na si Juan Bautista na siyang maghahanda ng tuwid na daraanan ng Panginoon. Kaya naman si Zacarias din na kanyang ama ay nakapagsalita na ulit at pinangalanang niyang “Juan” ang kanyang anak.
Tuwang tuwa ang mga tao. Ang ngalan ni Juan ay napakalahaga dahil dito rin mag-uugat ang kanyang misyon. Alam din ng lahat na si Elisabet ay matanda na at isang baog. Ngunit malinaw na ibinigay ang sanggol na ito hindi lamang para sa kanilang kaligayahan, subalit, para sa serbisyo ng Panginoon. Iba ang ngalan ni Juan mula sa kanyang mga magulang gaya ng kanyang misyon na kakaiba at kanya lamang.

Ano ang iyong pangalan? May kahulugan ang bawat pangalan at hindi aksidenteng naging pangalan ninyo ang pangalan ninyo ngayon. Maaring nakapaloob din sa iyong pangalan ang inyong misyon. Gaya ni Juan na ang ibig sabihin ng pangalan ay “Ang Diyos ay mapagpala”. Sa kanyang buong buhay ay wala siyang ibang ginawa kung hindi ay magpahayag ng Mabuting Balita – ang pagdating ng Mesiyas at ang paghahanda sa pagdating Niya sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, pagbabago at paniniwala sa Ebanghelyo.

Ilang araw na lamang po at ipanganganak na ang ating Panginoong Jesu Cristo. Ang Kabanal-banalang Ngalan ni Jesus ay may ibig sabihin na “God Saves”. Siya ang ating Tagapagligtas. Siya mismo ang pinakamagandang pagpapalang ating natanggap. Naniniwala ba tayo dito? Sapagkat mula kay Jesus nagmumula ang lahat ng grasya – espiritwal at materyal. Kung nasa atin ang Diyos, kahit mahirap ang buhay ay hindi natin mararamdaman ang puwang at pagaalala sa puso.

Gusto mo ba ng pagpapala ng Diyos? Gaya ng mensahe ni Juan, bubuhos ang biyaya ng Panginoon kung susundin natin ang mensahe ng buong buhay ni Juan – “Repent and Believe in the Gospel”. Kumusta ba tayo sa aspeto na ito? Malinis ba ang puso natin? Wala na bang sama ng loob, kapaitan o mga negatibo? Nakapagkumpisal na ba at nakapagpatawad? Kung mayroon at mayroon pa rin, ito ang magiging balakid para dumaloy sa atin ang pagpapala ng Panginoon. May panahon pa tayo para gawin ito bago magpasko.

Bawat isa sa atin ay pinagpapala ng Panginoon sa iba’t ibang paraan. Ngunit bakit hindi naman lahat ay masaya? Dahil dapat kay Jesus lamang tayo nakatingin.

Kung kay Jesus lamang tayo nakatuon ng pansin sa bawat araw ng buhay, walang kahit anong negatibo ang papasok at makakagapi sa ating kapayapaan. Bakit? Kasi marami sa atin sa ibang tao lamang o sa sarili nakatingin. Tumitingin sa iba upang husgahan sila o kaya naman ay kainggitan. Gusto nilang makita ang mga bagay na wala sila at mainis dahil dito. Ikalawa, maaring sa sarili lang naman nakatingin, at abalang tustusan ang luho at gusto ng sarili. Hindi tayo magiging masaya kung sa ganito iikot ang mundo natin. Hindi dahil sa kung ano ang wala tayo ngunit dahil sa kung paano tayo mag-isip at tumingin sa ibang tao. Manalangin tayo at pupunuan tayo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ito rin ang ipamamahagi natin sa iba. Kung gusto nating pagpalain pa, intindihin naman natin ang ibang tao. Gugulin natin ang oras para pagsilbihan ang iba lalo ang mga kapus-palad. Dito tayo tunay na liligaya. Dito natin mahahanap ang mga bagay na pupuno sa ating kalooban. Sa pagsunod lamang sa mga Salita ni Cristo at paggawa ng mabuti. Wala nang iba. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.