Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Wagas na Pag-ibig ng Diyos Para sa Atin”

Photo Credits: Biologos

 

Marso 14, 2019. Huwebes. Unang Linggo ng Kwaresma.

Salmo 138: Noong ako ay tumawag, tugon mo’y aking tinatanggap.

Unang Pagbasa: Ester C:12, 14-16, 23-25

Labis na nabagabag si Reyna Ester kaya dumulog siya sa Panginoon. At idinalangin niya sa Panginoong Diyos ng Israel:

“Panginoon ko, tanging ikaw ang Hari namin. Tulungan mo ako sapagkat ako’y nag-iisa at wala na akong ibang malalapitan pa kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib.

Mula pa sa aking pagkabata ay narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel bilang iyong bansa, at ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila.

“Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, Hari ng lahat ng mga dinidiyos at Pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa.

Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leon na si Xerxes, upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayo’y mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanya.

Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako sapagkat ako’y nag-iisa at walang ibang malalapitan kundi ikaw lamang.

Ebanghelyo: Mateo 7:7-12
“Humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makakatagpo; kumatok kayo at kayo’y pagbubuksan.

Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan.

Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya’y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya’y humihingi ng isda?

Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya!

“Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng Kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta.”

Pagninilay:

Inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Jesus na lakasan ang ating loob na lumapit sa ating Diyos upang humingi ng ating mga kailangan mula sa kanya. Bawat pangangailangan natin, bawat panalangin maliit man o malaki ay mahalaga para sa kanya. Kailangan lamang natin maniwala sa ating Diyos.

Kailangan nating maniwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Sabi nga ni Jesus masdan natin ang ating magulang. Hindi ba’t para sa anak ay handa silang magsakripisyo? Tayong lahat na tao ay marunong magbigay at mag-alay bagamat tayo ay mga makasalanan at hindi perpekto. Paano pa kaya ang ating Panginoong Diyos sa langit na bukal ng lahat ng mabuti at wagas na pag-ibig? Siya ang may bigay sa atin ng lahat ng mabuting bagay na ating natatanggap. Perpekto ang Kanyang pag-ibig sa atin bagamat palagi tayong nagkakamali sa kanya ay hindi siya nagbabago.

Aminin natin na tayo sa sarili lamang ay wala tayong magagawa. Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang gumawa ng mundo na ating ginagalawan. Siya rin ang nagbigay ng hangin at tubig sa atin upang tayo’y manatiling buhay. Ang lahat ng ating mga kakakayanan, talento at lahat ng mayroon tayo ay galing sa Panginoon. Isang kasinungalingan kung isipin nating tayo lahat ang may gawa nito. Gayong tayo ay mga pawang nilikha lamang.

Ngayong araw ay magandang bilangin ang mga biyaya ng ating Panginoon na ibinigay sa atin – mga biyaya at grasyang tanda ng Kanyang pagmamahal sa atin na walang hanggan. Tiyak ay hindi tayo mauubusan sa bibilangin sa lahat ng magaganda at mabubuting binigay niya sa atin. Madalas kasi ay natutukso tayong tumingin sa mga pangit at hindi maganda lamang sa ating buhay. Ngunit hindi ito ang buong katotohanan. Sa kabila ng paghihirap natin kung kasama ang Diyos ay maganda pa rin ang ating buhay. Diyos ang bahala sa atin kung itataas lamang natin sa kanya ang lahat ng ating dinadala. Mararamdaman nating hindi tayo mabibigatan. Ano ang nakakapagpabigat sa atin? Ano ang ating mga iniintindi? Idalangin natin sa Diyos.

Lagi nating alalahanin ang kanyang pag-ibig sa atin.
Kung ang lahat ng mayroon tayo ngayon ay idinulot ng Diyos sa atin, paano pa kaya ang mga ibang bagay? Walang hanggan at hindi natatapos ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi siya gaya nating mga taong nagsasawa at napapagod. Kaya naman, sino pa ba ang mas karapat-dapat ng ating pag-ibig kung hindi ang ating Diyos?

Kailangan lamang natin maniwala sa kanyang pagmamahal at humingi sa kanya nang may buong pagtitiwala sa Diyos. Tayo ay bibigyan niya. Kung naibigay nga niya sa atin ang Kanyang buhay sa Krus upang tayo’y magtagumpay sa kamatayan kasama niya, sa tingin ninyo mayroon siyang ipagkakait sa ating mga anak niya na naniniwala at nagmamahal sa kanya?

Patuloy tayong manalangin at maniwala sa ating Diyos at siya ang magdudulot sa atin ng lahat ng bagay na ating kailangan – higit pa sa ating inaasahan.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.