Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Wagas na Pag-ibig ni Jesus”

Photo Credit: pinterest.com.mx

 

Pebrero 14, 2019. Huwebes. Ika-5 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 128: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. 

Unang Pagbasa: Genesis 2:18-25

Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, “Hindi mabuti na mag-isa ang tao; bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong.”

Kaya, mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid, dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito.

Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya.

Kaya’t pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon.

Ang tadyang na iyo’y ginawa niyang isang babae, at dinala niya ito sa lalaki.

Sinabi ng lalaki,
“Sa wakas, narito ang isang tulad ko,
laman ng aking laman, buto ng aking buto;
babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya’y kinuha.”

Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina, nagsasama sila ng kanyang asawa, at sila’y nagiging isa.

Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya.

Ebanghelyo: Marcos 7:24-30

Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lunsod ng Tiro. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit hindi ganoon ang nangyari.

Ang pagdating niya’y nabalitaan ng isang inang may anak na babaing sinasapian ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatirapa sa kanyang harapan.

Ang babaing ito’y isang Griego na Sirofenicia. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyong sumapi sa kanyang anak.

Ngunit sinabi ni Jesus, “Kailangang ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso.”

Tugon ng babae, “Tunay nga po, Panginoon, ngunit kinakain din ng mga asong nasa ilalim ng mesa ang tira ng mga anak.”

Kaya’t sinabi sa kanya ni Jesus, “Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak.”

Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ito ng demonyo.

Pagninilay:

Maligayang araw ng mga puso, mga kapatid sa pananampalataya! Ngayon ay puno ng pag-ibig na naman ang iniisip ng mga tao, o kaya ang kawalan nito. Subalit atin sanang alalahanin na kahit wala mang kasintahan o asawa, laging mayroong nagmamahal sa atin. Diyos ang nagbigay kay Adan at kay Eba sa isa’t isa. Gayun din naman ang lahat ng tao na nagmamahal sa atin. Diyos ang may dulot ng mga taong nagmamahal sa ating paligid upang ipadama ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Hindi lamang sa kasintahan o asawa matatagpuan kung hindi sa lahat ng taong may malasakit sa atin.

Sa mga naghihintay ng pag-ibig, ito’y darating kung ito’y para sa atin. Patuloy lamang tayong manalangin at maghintay. Paano ba dapat maghintay? Isang paghihintay nang mayroong pag-asa sa puso hindi pagka-inip dahil alam nating darating ito sa buhay natin. Tandaan, na walang iba kung hindi ang Diyos ang magdudulot sa atin ng bagay.

Bakit tayo nagkakasala, nagkakamali at nasasaktan? Marahil, kailangan muna natin matuto. O ‘di kaya naman ay baka nakalimutan nating humingi ng gabay sa Panginoon sa pakikipagrelasyon at sa paghahanap ng kanyang inilaan sa atin.
Tulad ng Ebanghelyo ngayong araw, nagpursigi ang ginang na hnetil sa panalangin. Bagama’t sinusubok siya ng Panginoon sa kanyang pananalig.

Dahil taga-ibang bansa siya at iba ang relihiyon, sinabi muna ni Jesus na hindi siya kabilang sa mga tinutulungan niya upang subukin ang pananampalataya. Ito ang ibig sabihin niya noong sinabing “Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ibigay sa tuta”.

Subalit dahil nagpursigi nga ang ginang at nanalig kay Jesus, nakuha niya ang kanyang kahilingan. Hindi na kailangan pang magpunta ni Jesus sa bahay nila ngunit isang sabi lang nito ay gumaling na ang bata.

Tayo kaya, paano natin matutularan ang ginang na ito sa kanyang pananampalataya sa Diyos? Tuwing tayo’y naghihintay, tayo ay madalas na naiinip. At tila kailangan tayong laging may ginagawa o pinagkakaabalahan kaya kung saan-saan tayo napupunta. Kaya naman marami sa atin, nadadapa pa at nagkakamali bago matuto.

Ngunit sa totoo, pwede naman na ang lalakaran natin ay tuwid kung tayo’y susunod sa Panginoon at mananatiling sumasampalataya sa kanya, kahit walang kasiguraduhan ang mga bagay at alam nating nasa tama tayo.

Kaya naman, sa araw na ngayon, wala tayong dahilan upang malungkot kung alalahanin nating anumang nangyari, mangyari o nangyayari sa ating buhay ay kasama natin ang Diyos. Siya ang ating Pag-ibig na hindi umaalis sa ating piling. Tayo pa nga ang nag-aabanduna sa Kanya, nasasaktan natin Siya nang hindi natin sadya o ni hindi natin alam ngunit sa kabila nito’y patuloy pa rin siyang umiibig sa atin. Baka panahon na upang mas ating pansinin ang Nag-iisang Nagmamahal sa atin ng higit sa sinumang tao sa mundo – ito nga ay si Jesus na ating Panginoon. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.