Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Walang Hanggang Grasya ng Diyos”

Oktubre 5, 2019. Sabado ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Baruc 4, 5-12. 27-29
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Baruc

Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan. Dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa kanya, nilait ninyo ang sa inyo’y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo’y nag-alaga sa pasimula, at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo’y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at kanyang sinabi, “Mga kalapit-bayan ko, ako’y pinararanas ng Diyos na matinding hirap. Ang mga mamamayan ko’y ipinabihag ng Walang Hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila’y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ninuman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang Kautusan ng Diyos at ako’y naging isang bayang wasak at tiwangwang.

“Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa kanya. Ngayon nama’y manumbalik kayo at maglingkod sa kanya nang buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo’y iniligtas na niya.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 33-35. 36-37
Tugon: Dinirinig ng Maykapal ang mga may kailangan.

MABUTING BALITA
Lucas 10, 17-24
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang pitumpu’t dalawa. “Panginoon,” sabi nila. “kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin, sa ngalan ninyo.” Sumagot si Hesus, “Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit – parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo.”

Nang oras ding iyon, si Hesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooba’y tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.”

“Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”

Humarap si Hesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba: “Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon! Sinasabi ko sa inyo maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig ngunit hindi nila napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka mamin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang unang Sabado po sa ating lahat! Tuwang tuwa ang mga alagad sapagkat marami silang nagagawa. Ang mga tao noon na labis labis ang paghihirap at mahabang panahon ang iniintay upang gumaling, sa isang sabi lang ng Ngalan ni Jesus at ang kanilang pag-uutos sa demonyong lumayas ay nasusunod. Napakamakapangyarihan ng Ngalan ni Jesus kung gagamitin lamang natin ito nang may buong pananampalataya. Lalo ngayon na naglakalat ang mga masasama – mga masasamang pangyayari, mga taong sunud-sunuran sa kasalanan at alipin ng pita ng laman. Kung tayo ay may sapat na pananampalataya ay magagawa natin mapagtagumpayan kahit ano.

Ngunit isang katangian ang nabanggit ni Jesus sa kanyang pagpupugay sapagkat inihayag ng Diyos ang mga kayamanan ng kanyang kaharian para sa mga taong may kalooban gaya ng isang “bata”, mga “mabababa” at “maliliit”. Ang mga taong ito ay hindi nakapag-aral hindi gaya ng mga Escriba at Pariseong maraming pinagaralan subalit kalaban ni Jesus. Ngunit sila ang pinuri ni Jesus.
Bakit nagkaganoon?

Wala namang masama maging edukadong tao at maraming narating sa buhay. Kaya lang, mas mahirap para sa mga taong ito ang magpakumbaba at aminin na kulang pa ang kanilang nalalaman sa mundo – hindi papantay kailanman sa Diyos kahit gaano sila kagaling. Sapagkat kung punumpuno tayo ng ating sarili – sariling kakayanan, talino, abilidad, ganda at talento, mahirap nang punan tayo ng Diyos dahil napuno na tayo ng pagmamalaki. Mas madali at malimit sabihin ng tao na iyon “Ano pa ba ang hindi ko kayang gawin? Lahat ay kaya ko na. Ano pa ba ang bagay na wala sa akin? Lahat ay nasa akin na. Wala na akong kailangan pa” ni ibang tao o Diyos ay hindi na nagiging mahalaga.

Subalit ang mga taong mahihirap o katamtaman lang, yung mga ordinaryong mamamayan ang mas bukas sa Panginoon. Kung ano ang kulang sa buhay, mas madaling tumawag sa Panginoon. Mas madaling maniwala sa Salita ng Diyos na minsan o madalas ay taliwas sa sariling karunungan at sa paraan ng mundo. Kaya naman kung gusto nating maging tunay na Anak ng Diyos at alagad niya, aminin natin ang ating mga kahinaan, makita nawa natin ang kamay ng Panginoon sa lahat ng bagay. Patuloy tayong magpakababa sa kanya upang tayo’y kanyang itaas at punan ng mga walang katulad na grasya at pagpapala mula sa langit. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.