Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Walang Hanggang Kabutihan ng Diyos”

Photo Credit: history.lds.org

 

Pebrero 19, 2019. Martes. Ika-6 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 29: Basbas ng kapayapaa’y sa bayan ng Poong mahal. 

Unang Pagbasa: Genesis 6:5-8, 7:1-5, 10

Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito.

Kaya’t labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, “Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito.”

Ngunit si Noe ay naging kalugud-lugod kay Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Noe, “Pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao’y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid.

Magdala ka ng pitong pares sa bawat hayop na malinis, at isang pares naman sa di-malinis. Pitong pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa.

Pagkaraan ng isang linggo, pauulanin ko nang apatnapung araw at apatnapung gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig.”
At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh.

Pagkaraan ng pitong araw, bumaha nga sa buong daigdig.

Ebanghelyo: Marcos 8:14-21

Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, at iisa na lamang ang natira sa tinapay na dala nila sa bangka.

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at ni Herodes.”

Sabi nila sa isa’t isa, “Wala kasi tayong dalang tinapay kaya sinabi niya iyon.”

Dahil alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanila, “Bakit ninyo pinag-uusapang kayo’y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip?

Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limanlibong tao? Ilang kaing ang napuno ninyo ng lumabis na pagkain?”

“Labindalawa po,” tugon nila.

“At nang paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apat na libong tao, ilang kaing ang napuno ninyo?” tanong niya.

“Pito po,” muli nilang sagot.

“At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito?” tanong niya.

Pagninilay:

Hindi naintindihan ng mga apostoles ang sinabi ni Jesus. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon ay kailangang mag-ingat sa mga kaaway at sa mga kasinungalingang ipinahahayag ng mga pariseo at ni Herodes. Ito ang tinutukoy ni Jesus na “lebadura” ngunit ang mga alagad ay hindi tumingin sa espiritwal na kahulugan nito kung hindi sa pisikal lamang. Hindi nila naintindihan at hindi rin inintindi ang Panginoon. Nag-usap usap sila at gumawa ng sariling konklusyon.

Mawawala ang saysay ng ganda ng Salita ng Diyos kung ang lagi nating pagbabasehan ay ang sariling pag-unawa. Kailangan nating hingin ang tulong ng Panginoon upang ang isip natin ay maging tulad ng isip ng Panginoon at hindi ng tao.

Akala nila ay totoong tinapay ang tinutukoy ni Jesus. Tingin nila’y pati si Jesus ay naapektuhan wala na silang dalang tinapay. Nakalimutan nila ang ginawang himala ni Jesus na nagpakain ng ilang libong tao mula sa kakaunting tinapay at isda at matapos ay may sobra pa.

Ganito rin tayo minsan sa ating buhay mga kapatid, kapag ka ang ating puso ay nakakalimot sa mga mabuting naggawa ng Panginoon sa atin, kapag may darating na bagong pagsubok, madali tayong mapanghinaan ng loob. Nawawala agad ang tiwala natin sa Panginoon. Paano naman ang ilang beses na pagliligtas sa atin ng Panginoon? Paano naman ang paghingi natin ng tulong sa kanya kung saan lagi niya tayong sinasaklolohan?

Makalimutan na natin ang lahat o makalimutan man tayo ng lahat, alalahanin sana natin ang pag-ibig ni Cristo. Lahat ay gagawin niya para sa atin at ginawa niya ang pinakadakila sa lahat dahil sa pag-ibig ang mamatay sa atin. Ano pa bang hindi niya ibibigay sa atin? Isang paraan upang lagi natin itong maalala ay ang pagpapasalamat sa umaga, sa gabi at sa buong araw para sa ating lakas, sa kinakain, sa ating buhay anuman ang ating sitwasyon sa ngayon. Ang mahalaga’y nasa puso at isip natin ang Panginoon dahil anumang kulang ay kanyang pupunan. Maghintay lamang tayo.

Nawa ay mas maging matibay pa ang pananampalataya natin sa Diyos. Tingnan natin ang ating mga biyaya mula sa kanya at magpasalamat nang hindi natin malimutan kung gaano kabuti ang Diyos sa atin kahit anong hirap ang ating danasin, maganda pa rin ang buhay dahil kasama ang Diyos ngayon at magpakailanman. Itong pananampalataya at pag-ibig na ito ang kahit kailan ay hindi makukuha mula sa atin.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.