Uncategorized

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Walang Hanggang Pag-ibig ng Diyos”

Photo Credit: dnevno.hr

 

 

Marso 29, 2019. Biyernes. Ika-3 Linggo ng Kwaresma. 

Salmo 81: Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong 
mahal.

Unang Pagbasa: Oseas 14:2-10

Manumbalik ka Israel kay Yahweh na iyong Diyos. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo kay Yahweh; sabihin ninyo sa kanya,
“Patawarin po ninyo kami. Kami’y iyong kahabagan, kami’y iyong tanggapin.

Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami kayang iligtas ng hukbo ng Asiria,
hindi kami sasakay sa mga kabayo nila.

Hindi na namin tatawaging diyos ang mga ginawa ng aming kamay. Sa iyo lamang nakakasumpong ng awa ang mga ulila.”

Sabi ni Yahweh, “Pagagalingin ko na sila sa kanilang kataksilan,
mamahalin ko na sila nang walang katapusan,
sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila.

Ako’y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. Mamumulaklak siyang gaya ng liryo,
at mag-uugat din siyang tulad ng sedar.

Kanyang mga sanga ay darami, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng kagubatan ng Lebanon.

Magbabalik sila at maninirahan sa ilalim ng aking kanlungan. Sila’y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang puno ng ubas, at ang bango’y tulad ng alak mula sa Lebanon.

Efraim, lumayo ka na sa mga diyus-diyosan!
Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo.
Ako’y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong mga bunga.”

Unawain ng matalino ang mga bagay na ito, at dapat mabatid ng mga marunong. Matuwid ang mga kaparaanan ni Yahweh, at ang mabubuti’y doon lumalakad, ngunit nadarapa ang mga masuwayin.

Ebanghelyo: Marcos 12:28-34

Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng Kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseo kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, “Alin po ba ang pinakamahalagang utos?”

Sumagot si Jesus, “Ito ang pinakamahalagang utos: ‘Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon nating Diyos ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas.’

Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.”

Wika ng tagapagturo ng Kautusan, “Tama po, Guro! Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa kanya.

At higit na mahalaga ang umibig sa kanya nang buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay.”

Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito kaya’t sinabi niya, “Hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos.” At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus.

Pagninilay:

Ngayon ay Kuwaresma na naman at marami ulit tayong nasasaksihan o mga binabalak gawing mga tradisyon sa Simbahan at sa kanya-kanyang pamilya. May mga nagdarasal ng “Via Crucis o “Daan ng Krus” sa mga simbahan, Visita Iglesia, Senakulo, pabasa, prusisyon at marami pang iba.

Subalit higit sa mga lahat ng ito, ay ang kondisyon ng ating mga puso habang ginagawa ang mga nakagisnang gawain na ito. Ano ang laman ng iyong puso? Ano ang iyong mga iniisip?

Kasama ng ating mga panalangin at pagdalo sa misa ang pagbabalik-loob at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Pagpapatawad ay malaking bahagi ng pag-ibig. Pinapatawad tayo ng Diyos at tayo rin ay marapat na magpatawad.

Ngayong Kwaresma ay gusto ng Panginoon na maging malinis ang ating mga puso. Buksan natin ang buong puso natin sa Panginoon sa pangungumpisal at ihayag sa kanya lahat ng ating kamalian.

Ang malinis na puso ang siya lamang makakapagmahal muli ng banayad na ayon sa kagustuhan at ehemplo ng Panginoon. Mahalaga sa bawat nating ginagawa ang lakipan ng pagmamahal. Nawa ay pag-ibig natin sa Diyos at ating kapwa ang mamayani. Hindi lamang dahil sumusunod tayo sa uso o dahil may nag-aya sa atin kaya tayo nagdadasal o nagpupunta sa Simbahan. Subalit dahil tayo mismo ay gusto nating maranasan ang pag-ibig at grasya ng Diyos. Nang tayo din ay maipamahagi ang natanggap sa ibang nangangailangan nito.

Wala nang hihigit pa sa mga utos kung hindi ang pagmamahal. Kung tayo nga ay minamahal ng lubos ng Panginoon kahit malubha ang ating mga kasalanan, sa gayunding paraan, tayo rin sana ay magmahal sa kapwa at tanggapin ang kanilang kamalian ng may lubusang pasensiya at pag-asa. Kung ganito’y tayo ay lubusang magiging malaya sa pag-ibig at magkakamit tayo ng kaligayahang puno ng liwanag at pagpapatawad.

Mahirap man ito subalit kailangan lamang natin hingin ang tulong ng Panginoon upang tayo’y kanyang akayin papunta sa kanya. Kasama na rin ang mga tao na nahihirapan tayong mahalin at mas nangangailangan pa ng ating panalangin.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.