Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Walang Kapantay na Kapangyarihan ng Diyos”

 

 

Mayo 18, 2019. Sabado Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 13, 44-52
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.
Juan 14, 7-14

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 13, 44-52

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Apostol

Nang sumunod na Araw ng Pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Judio nang makita nila ang maraming tao, kaya’t nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi nina Pablo at Bernabe, “Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya’t pupunta kami sa mga Hentil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon:

‘Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil
upang maibalita mo ang kaligtasan
hanggang sa dulo ng daigdig.’”
Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya; at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan.

Kaya’t lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Judio ang mga babaing sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod: ipinausig nila sina Pablo at Bernabe, at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya’t ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga tagaroon, at sila’y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.
Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.
Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!
Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

ALELUYA
Juan 8, 31-32
Aleluya! Aleluya!
Kapag ang aking salita
sa inyo’y naidambana, taglay n’yo ang aking diwa.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 14, 7-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita.”

Sinabi sa kanya ni Felipe, “Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami.” Sumagot si Hesus, “Matagal na ninyo akong kasama, Felipe! Diyata’t hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing: ‘Ipakita mo sa amin ang Ama’? Hindi ka ba naniniwalang ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasaakin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasaakin ang gumaganap ng kanyang mga gawain.

Maniwala kayo sa akin: ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasa-akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang sabado po sa lahat! Si Jesus na mismo ang nagsabi. Anuman ang hihilingin natin mula sa Kanya sa Kanyang Ngalan ay ibibigay Niya. Pero ang tanong ng iba, bakit may mga dasal na hindi natutupad?

Ang tanong ko, sino ba ang nasusunod, ang alipin o ang panginoon o amo? Ang nasusunod ay ang amo dahil siya ang mas nakakaalam ng mga bagay at may-ari ng mga ito. Ganito rin tayo sa Diyos. Na bagamat tayo’y mga alipin, hindi tayo itinatrato na alipin kung hindi mga anak. Ang anak ba ay laging sinusunod ng mga magulang? Hindi. Dahil ang mga magulang ay nagbabawal sa kanilang mga anak kung kinakailangan at mas makabubuti ito. Kahit kapootan ng anak ang ama o ina. Ang mahalaga sa magulang ay nagawa niya ang tama. Ganito rin ang ating Ama sa atin.

Kung gusto nating makuha at manahin ang lahat lahat sa kanya, dapat tayong sumunod sa Kanya. Kung ang mga magulang nga natin at nakakatanda ay nagagawa nating sundin gayong lahat tayo’y may kapintasan. Paano pa kaya ang ating Ama sa langit na perpekto at walang pintas ni isa? Kulang lamang tayo ng tiwala sa Kanya.

Sinabi ni Jesus ang pangakong ito sa mga alagad niyang sumusunod na sa Kanya. Kahit ano ay Kayang ibigay ng Diyos sa atin kung tayo rin ay sinisikap na maging tapat sa Kanya. Hindi tayo hihiling kung kailan lang may kailangan at nag-iisip na dapat tayong pakinggan. Sino ba ang tao kumpara sa Diyos? Hindi tayo mga “part-timer” na mga anak na matutulog lang sa bahay at kakain sa gusto natin. Relasyon ang gusto ng Diyos para makasama natin siya at makilala. Magpunta tayo sa misa. Damhin natin ang nangyayari sa pakikinig at pag-kanta.

Manalangin tayo araw-araw. Isipin natin paano natin magagawa ang Salita ng Ditos.
Marami tayong kinakaharap sa buahy. Madalas sa ating buhay kapag may pagsubok, hindi agad-agad ito nawawala na parang bula. Madalas ay kinakailangan nating magtiis at maghintay. Kapag ganito, ang iba sa atin ay nagagalit at nawawalan ng tiwala sa Diyos. Ngunit bakit? Hindi ba sinabi na nga ni Jesus na ibibigay Niya ang anumang hilingin natin?

Unang tanong, kapag tayo’y may problema, sumunod ba tayo sa Kanya? Kung sumunod naman tayo, wala tayong dapat ikabahala. May pakay ang lahat ng nangyayari. Kahit gaano pa ito kasalimuot sa ating paningin. Maghintay lamang tayo at lilipas din ito. Humiling tayo sa Diyos kahit sa tingin natin ay imposible. Dahil sa Kanya’y walang imposible. Diyos ang gagawa ng paraan sa hindi natin inaasahan.

Hindi na natin kailangan mag-isip. Mag-alala at matakot. Magdasal lang tayo at humingi ng gabay sa Diyos. Panghawakan natin ang Kanyang Salita at isapuso ito lalo na kung tayo’y sinusubok. Upang sa gayon, sa panahon ng sakuna, mayroon tayong panlaban sa mga kasinungalingang gusto tayong ilayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin.

Magtiwala tayo sa Kanya.

Pagnilayan natin ito. Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.