Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Walang Karapatang Manghusga ng Kapwa”

Photo Credits: Christianity Today

 

 

Marso 18, 2019. Lunes. Ika-2 Linggo ng Kwaresma.

Salmo 79: Panginoon, aming hiling: patawad sa sala namin. 

Unang Pagbasa: Daniel 9:4-10

Nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihingi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Ganito ang sinabi ko:

“O Panginoon, dakila at Kamangha-manghang Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos.

Nagkasala po kami at nagpakasama. Naghimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos.

Hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihang magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang at sa buong bayan.

Panginoon, lagi po kayong nasa katuwiran at kami hanggang ngayo’y nasa kahihiyan, gayundin po ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, pati ang mga ipinatapon ninyo sa iba’t ibang dako dahil sa kanilang kataksilan.

Kami po, O Yahweh, ang aming mga hari, pinuno at magulang ay nahihiya sapagkat nagkasala kami sa inyo.

Panginoon naming Diyos, kayo po ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming paghihimagsik at pagsuway sa mga utos na ibinigay ninyo sa amin na inyong mga alipin sa pamamagitan ng inyong mga lingkod na propeta.

Ebanghelyo: Lucas 6:36-38

“Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo’y patatawarin din ng Diyos.

Magbigay kayo at kayo’y bibigyan ng Diyos; hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo.”

Pagninilay:

Mahirap talaga magbigay kung sobra sobra ang pagmamahal natin sa sarili at kulang naman ang ating tiwala sa Panginoon. Ngunit kung mayroon tayong tiwala at minamahal din natin ang kapwa tulad ng ating sarili, ito ay isang napakagandang oportunidad upang ipadama ang ating pag-ibig sa Panginoon.

Ito rin ang ating magiging daan tungo sa kaligtasan – ang ating sakripisyo at Krus.

Kung sasabihin nating mahal natin ang Panginoon, dapat ito’y ating ipakita sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa.

Unang una, tayong mga taong sadyang mapag
mataas ay mahilig maghusga. Isang tingin lang sa tao ay maaring may naiisip na agad tayong masama. Ang paghuhusga ay nagmumula sa isang pusong mapagmataas. Inaakala natin minsan tayo’y mas magaling o kaya’y tayo’y may karapatang magsabi ng ating tingin sa pag-aakalang tayo ay madalas na tama.

Ngunit sinabi ngayon ng Panginoon, huwag tayong hahatol. Nang hindi rin tayo hatulan. Sino ang hahatol? Walang iba kung hindi ang Panginoong may alam ng lahat. Siya lang ang karapat-dapat na maghatol sa atin dahil siya ang walang kapintasan at perpekto sa lahat.

Kung tayo ay may kanyang kahinaan din at tao lamang na nagkakamali, sino tayo upang maghusga? Ang trabaho nati’y magpatawad at tulungan ang ating kapwa na makabalik sa Panginoon. Hindi ang tawanan sila at kamuhian. Mas makabubuti sa atin kung ating ibababa ang ating sarili nang mas lalo tayong lumago bilang tao.

Dahil kung ang ating paningin ay nakatuon sa iba, wala tayong magagawang mabuti dahil hindi natin sila kontrolado. Ang ating sarili lamang ang hawak natin at nawa ito ang ating maging pakay ngayong kwaresma – ang magsisi at aminin ang ating mga kamalian at sariling kahinaan upang mabigyan tayo ng Panginoon ng grasya upang baguhin ito. Hindi ang ibang tao at hindi ang kung sino man kung hindi ang sarili natin ang ating tingnan. Ito ang makabubuti sa ating sarili at kalugud-lugod sa mata ng Panginoon.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret. 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.