Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Yakapin ang Kapwa”

Setyembre 13, 2019. Paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng Simbahan
Biyernes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 15, 1-2a. at 5. 7-8. 11
D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 1, 1-2. 12-14
Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Hesus ayon sa kalooban ng Diyos na ating Tagapagligtas at ni Kristo Hesus na ating pag-asa –
Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya:
Sumaiyo nawa ang pagpapala, habag, at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Hesus na ating Panginoon.

Nagpapasalamat ako kay Kristo Hesus na ating Panginoon, na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako’y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya bagamat noong una’y nagsalita ako laban sa kanya. Sa kabila nito’y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Hesus.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 39-42
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad nang patalinghaga: “Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayun. Walang alagad na higit sa kanyang guro; ngunit kapag lubusang naturuan, siya’y magiging katulad ng kanyang guro.

“Ang tinitingnan mo’y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, ‘Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,’ gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata?

Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang tahila sa iyong mata, at makakikita kang mabuti; sa gayo’y maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo

Pagninilay:

Isang mapagpalang biyernes po sa ating lahat! Ang tao ay madalas nakatingin palabas. Ibig sabihin kapag mayroon tayong nakikita o nakakasalamuha ang natural ng tao ay magkaroon ng tinatawag na “perspective” o kaya ay “judgment” sa isang bagay. Kapag nakita natin ang isang upuan, alam natin kung anong kulay nito. Kapag nakakita tayo ng aso o pusa, may impormasyon tayong hinuhugot mula sa ating isip. Subalit sa pakikisalamuha sa mga tao, madalas nagagawa natin ito. Minsan kapag nakakilala tayo ng tao akala natin ay alam na natin ang tungkol sa kanya.

Kahit bahagya pa lamang ang ating nakita. Kaya dito tayo madalas magkasala. Kapag hindi na natin tinitingnan base sa pagmamahal at katotohanan ang ating kapwa kung hindi, puro negatibong pananaw, masama ang tingin o mababa ang turing natin sa kapwa. Ito ang tinutukoy ni Jesus. Kailan ka huling tumingin sa iyong sarili? Ano ang naiisip mo kapag tumitingin ka sa iba? Kaya nga madalas sa ibang taong hindi maganda ang pakikitungo sa atin ay nagagalit tayo sa kanila o naiinis din. Subalit kailan mo sinuri ang sarili at sabihing hindi ka magiging tulad nila at ang mahalaga ay ikaw mismo ang lumago sa pagpapasensya at pagpapatawad?

Kung sa bawat makakasalamuha natin na tao at sa bawat relasyon na ating inaalagaan, tayo ay tumitingin sa ating sarili, higit na mas magiging payapa, maganda at magaan ang buhay natin. Mababawasan ang sama ng loob at bawat pagkakamali ay magiging daan lamang upang matuto tayo sa bawat karanasan. Ito ang gusto ng ating Panginoon para sa atin. Tumingin muna tayo sa sarili bago tumingin sa iba. Huwag maghusga agad-agad. Upang ang Diyos ay hindi rin tayo husgahan pagdating ng panahon. Bagkus, siya ay papaulanan tayo ng awa gaya ng ginagawa natin dito sa lupa.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.