Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Yamang Mula sa Diyos”

Hunyo 21, 2019. Paggunita kay San Luis Gonzaga, namanata sa Diyos

Biyernes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon.

2 Corinto 11, 18. 21b-30
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7
Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.
Mateo 6, 19-23

UNANG PAGBASA
2 Corinto 11, 18. 21b-30

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri.
Kung may nakapagmamapuri, ako’y makapagmamapuri din — ako’y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba’y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi na sila ni Abraham? Ako’y gayun din. Sila ba’y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako’y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal; makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit nang maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan.

Makalima akong tumanggap ng tatlumpu’t siyam na palo mula sa mga Judio, tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsang binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsa’y maghapo’t magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba’t ibang panganib: sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Judio at sa mga Hentil; mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid.

Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalaala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako; at kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko.

Kung kailangang ako’y magmapuri, ang ipagmamapuri ko’y ang aking mga kahinaan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7
Tugon: Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!
Tugon: Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.

Ang pagkadakila niya ay ihayag
at ang ngalan niya’y purihin ng lahat!
Ang aking dalangi’y dininig ng Diyos,
nawala sa akin ang lahat kong takot.
Tugon: Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.

Nagalak ang aping umasa sa kanya,
pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
sila’y iniligtas sa hirap at dusa.
Tugon: Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.

MABUTING BALITA
Mateo 6, 19-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa; dito’y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit; doo’y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso.

“Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya’t kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya’t kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Sino ang gustong makapunta sa langit? Itaas ang kamay ng gustong mapunta roon. Lahat ay nagtaas ng kamay. Sino naman ang gustong magsakripisyo at maghirap? Iilan lang ang nagtaas ng kamay.

Mga kapatid, kung gusto natin mag-ipon ng kayamanan sa langit, tulad ni San Pablo sa unang pagbasa, dapat tayong dumaan sa maraming pagsubok sa buhay. Sa mga pagsubok, dito mapapatunayan na totoo at matibay ang ating pananampalataya. Sa pagsasakripisyo ng sarili at ari-arian sa kapwa, dito magiging tunay na mayaman tayo sa langit. Sapagkat lahat ng mabubuting gawa, lalo kapag hindi ito nakita nang iba ay hindi tayo napapurihan o napasalamatan, ang gantimpala’y nasa langit.

Ang Ama ang siyang magbibigay sa atin ng gantimpalang hindi pa nakikita ng ating mga mata dito sa mundo at hindi pa natin naririnig. Higit na mas maganda at malawak kaysa sa mga materyal na bagay dito sa lupa. Kaya naman ikaw ang mamimili ng sarili mong kapalaran. Mamimili ka sa araw-araw ng buhay mo. Kung anong uri ng kayamanan ba ang iipunin mo. Sa mundo ba o sa Diyos?

Dito sa lupa, madaling mabuwal at maubos ang lahat ng bagay kahit gaano pa ito kamahal. Maiksi ang buhay at hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Sa oras na bawian tayo ng buhay, at maging sa paglapit ng kamatayan, wala nang saysay ang mga ito. Subalit, ikaw matapos mamatay? Mayroon ka bang makukuhang yaman sa langit upang makapaglagi doon? Doon sa piling ng Diyos ang buhay natin na walang hanggan.

Tumulong tayo sa kapwa at magpatawad. Mahalin natin ang Diyos nang buong puso, lakas at kaluluwa. Matapos ay mahalin natin ang ating kapwa mula sa pag-ibig na ito ng Diyos. Ihuli natin ang ating sarili. Higit sa lahat upang makaggawa tayo ng lahat ng bagay na maganda at mabuti, ang ipagmalaki natin ay ang ating kahinaan. Dahil sa pag-amin natin nang buong galak ang kahinaang ito, tayo ay tutulungan at lilingapin ng Diyos. Siya ang magbibigay ng lakas at magiging lakas upang maggawa ang tungkulin na ibinigay niya sa atin. Ang lahat ng ito ang ating magiging tulay sa walang hanggang buhay na puno ng kayamanan, sa piling ng Diyos.

Manalangin Tayo. +

Diyos na Mahabagin, turuan mo akong magmahal at magpatawad nang buo. Upang ito ang maging daan ko tungo sa iyo at sa tunay na yaman na iyong inihahanda sa mga taong nanalig at sumusunod sa iyo nang buong puso. Sa Ngalan ni Jesus na aming Panginoon at sa tulong ni Maria aming ina. Amen. +

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.