Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW:”Ang Paghihirap ng Banal na Pamilya at mga Inosenteng Sanggol”

Photo Credits: bryantcatholicteen

 

Disyembre 28, 2018. Biyernes. Kapistahan ng mga Banal na Sanggol na Walang Kamalayan. Mga Martir.

Salmo 123: Tayo’y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak.

Unang Pagbasa: 1 Juan 1: 5 – 2, 2

Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesu-Cristo, ang matuwid. Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao.

Ito ang aming narinig sa kanyang Anak at ipinapahayag naman namin sa inyo: ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo’y may pakikiisa sa kanya ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan.

Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo’y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang Anak.

Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya’y tapat at matuwid.

Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang kanyang salita.

Ebanghelyo: Mateo 2: 13-18

Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, “Bumangon ka’t dalhin mo agad sa Egipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hangga’t hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin.”

Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Egipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta: “Tinawag ko ang aking anak mula sa Egipto.”

Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya’t ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na dalawang taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas.

Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias:

“Narinig sa Rama ang isang tinig,
tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy.
Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak.
Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila.”

Pagninilay:

Ngayon ay kapistahan ng mga inosenteng sanggol na pinatay ni Herodes dahil sa kanyang inggit at takot na siya ay matatanggal sa kanyang minamahal na trono at kapangyarihan. Nakalulungkot sapagkat haggang ngayon ito ay nangyayari sa mga iba’t ibang panig ng mundo sa mukha ng mga sanggol na pinapatay ng kanilang mismong mga magulang sa sinapupunan dahil sa takot at sa pagmamahal sa komportableng buhay. Nawa’y ngayon ay alalahanin natin sila at alagaan sa ating panalangin upang sila at mga gumagawa nito ay magbago at humingi ng kapatawaran ng Diyos.

Subalit sa kabila nito, kahanga-hanga naman ang pagsunod sa Diyos ni San Jose. Isang walang kasiguraduhan ang kautusang basta magpunta sa isang banyagang lugar at doon maniharan. Simple lamang ang utos ngunit napakaraming detalyeng kaakibat nito tulad ng “Saan sila titira?” “Saan maghahanap-buhay si San Jose?” at kung anu-ano pa ngunit hindi ito lahat ininda ng ating mahal na patron. Bagkus, walang kahit anupang tanong ay dali-dali niya itong ginawa upang iligtas ang buhay ng Anak ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanya.

Sa kasalukuyang panahon, lalo sa mga magulang na nagbabasa nito, naiisip ba natin kung gaano kahalaga ang iyong papel na ginagampanan sa inyong mga anak? Ang bawat bata, ay isa na namang Cristo dahil Siya ay naninirahan sa bawat isa sa atin. Ang tungkulin ng isang magulang ay sagrado at nagmumula sa Diyos.

Ang pagiging isang mabuting magulang ay nakaugat sa kung paano sinusunod ng mga magulang ang Diyos bilang mga Anak Niya kay Kristo.

Ngayong araw ay ipinalangin nawa natin ang lahat ng mga magulang at anak lalo na ang mga nagdadalamhati at lubusang naghihirap sa buhay.

Panalangin: Diyos na Mahabagin, kaawaan mo at patuluyin sa iyong kaginhawaan ang mga magulang at batang nagdurusa ngayong araw at gawin mo nawang isa ang pamilya sa iyong Kabanal-banlang puso. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.