Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW:”Gantimpala sa Langit”

 

 

Nobyembre 27, 2019. Miyerkules ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Daniel 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28
Pagbasa mulas sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa sanlibong tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodnosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila – ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila’y nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang diyus-diyusang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato.

Walang anu-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito’y sumulat sa pader ng palasyo, sa tapat ng kadelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot.

At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, “Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Juda? Nabalitaan kong sumasaiyo ang espiritu ng mga Banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukuwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian.”

Sanabi ni Daniel sa hari, “Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman; ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat.

“Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya, ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo.

“Ito ang sulat: Mene, mene, tekel, parsin. Ito naman ang ibig sabihin: Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parson, ang kaharian mo at mahahati at ibibigay sa Media at Persia.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67
Tugon: Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman.

MABUTING BALITA
Lucas 21, 12-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Darakpin kayo’t uusigin. Kayo’y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili; sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ang paninindigan sa katotohanan ay hindi madali. Marami kang maaring maging kaaway. May mga taong hindi magugustuhan ang iyong sinasabi. Ganito rin sa pagtatanggol sa ating pananampalataya at kay Jesus. Subalit anong sabi ng Panginoon na kapalit nito? “Ni kahit isang hibla ng iyong buhok ay hindi makalilimutan” ani Jesus. Malaki ang gantimpala ng mga taong nagmamahal sa Diyos at sa pagmamahal na ito ay katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ang Salita ng Diyos. Ipinapahayag ba natin ito sa ibang tao? Mula sa pamilya, kaanak, kakilala at di-kilala? Bago pa man ito, tayo ba mismo ay namumuhay sa katotohanan?

Nagbabasa ba tayo ng Salita at naiintindihan sa puso at isip ang kahulugan nito at gustong iparating sa atin ng Panginoon? Kung wala tayong inspirasyon mula sa ating Banal na Guro mula sa langit at wala tayong “homework o seatwork” sa kanya ay magtaka na tayo. Baka hindi natin nagagawa nang maayos na mapuspos tayo sa katotohanan. Para ipamahagi naman natin ito sa ibang tao. Mas namnamin natin ang Salita ng Panginoon at kailangan tumagos ito sa puso, manuot at manatili sa ating isipan upang tayo ay maging bagong tao. Ang palatandaan ay sa bawat araw na nagdadaan, mas lalo tayong dapat na maging tulad ni Jesus.

Sapagkat bawat Kristiyano ay ito ang misyon sa buhay. Tumatanggap tayo ng mabuting aral sa Simbahan. Dapat din natin itong gawin at ipamahagi sa iba sa mula sa puso at isip, makikita sa salita at gawa. Kahit ano pa mang balakid o kapalit ng paglilingkod natin sa Panginoon ay tutumbasan sa langit nang walang hanggang gantimpalang higit sa kahit ano dito sa lupa. Naniniwala ba tayo dito? Kung oo, anong ating ibig gawin at handang gawin upang makuha ang gantimpalang ito sa langit?

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.