Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Ang Handog ni Jesus”

Mayo 27, 2021. Kapistahan ng Panginoong Hesukristo,
Walang Hanggan at Dakilang Pari.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Feast of Our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest (White).

UNANG PAGBASA
Jeremias 31, 31-34
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Sinasabi ng Panginoon, “Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito’y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel: Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan; isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako’y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa’t isa upang makilala ang Panginoon; lahat sila, dakila’t hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan.”
Ang Salita ng Diyos.

o kaya
UNANG PAGBASA
Hebreo 10:11-18
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain, subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at ito’y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos. At naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Samakatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging-banal magpakailanman ang mga nililinis niya.
Ang Espiritu Santo’y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito.

Una’y sinabi niya,
“Ito ang aking magiging tipan sa kanila
pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon:
Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos,
at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip.”
At kanya ring sinabi pagkatapos,
“Hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan.”
Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 1b-e, 2, 3
Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

MABUTING BALITA
Marcos 14, 22-25
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Samantalang sila’y kumakain, dumampot ng tinapay si Hesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. “Kunin ninyo; ito ang aking katawan,” wika niya. Hinawakan niya ang kalis, at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila; at uminom silang lahat. Sinabi niya, “Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Kapistahan ni Jesu Cristo, Walang Hanggan at Pari! Ang Pista na ito ay pagninilay sa Panginoong Jesus bilang ating Pinakamataas na Pari. Siya ang ating Tagapamagitan sa Ama. Walang nakakapunta sa langit kung hindi sa pamamagitan Niya. Higit pa rito, ang Panginoon ay walang ibang alay para sa ating mga kasalanan kung hindi ang sariling dugo at katawan. Sa Lumang Tipan, ang mga tupa ang iniaalay ng mga pari para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ngunit sa Bagong Tipan, sa pagdating ni Jesus na ating Mesiyas, ang sarili mismo ang Kanyang inihain. Bagamat wala Siyang kasalanan.

Walang ibang dahilan kung hindi ang pag-ibig. Bilang bahagi ng katawan ni Cristo, tayo rin ay makakapanalangin sa iba kahit pa tayo ay makasalanan. Sa pagdarasal natin, tungkulin din nating ipanalangin ang mundo sapagkat tayo ay kabilang sa katawan ni Cristo. Tumatanggap tayo ng Kanyang dugo at katawan. Ang Diyos ay nananahan sa atin at tayo sa Kanya. I-alay natin ang lahat ng mayroon tayo at buong sarili rin natin sa Diyos. Ihingi natin ng tawad ang ating mga sarili at ang buong mundo. Sapagkat mahalaga ang panalangin natin kay Jesus na Walang Hanggan at Dakilang Pari na Siyang nag-alay ng sarili para sa atin at nananahan sa atin.

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.