Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Bagong Buhay kay Jesus”

Abril 12, 2021. Lunes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.
Monday of the Second Week of Easter (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 23-31
Pagbasa mula sa aklat ng Mga Gawa ng Apostol

Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila’y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, “Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito! Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya, sa patnubay ng Espiritu Santo:

‘Bakit galit na galit ang mga Hentil,
at ang mga tao’y nagbabalak nang walang kabuluhan?
Naghahandang lumaban ang mga hari sa lupa,
at nagtitipon ang mga pinuno
laban sa Panginoon at sa kanyang Hinirang.’

Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na Lingkod na si Hesus, ang iyong Hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na mapaingaral nang buong tapang ang iyong Salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na Lingkod na si Hesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan.” Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 2, 1-3. 4-6. 7-9
Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila.
o kaya: Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 3, 1-8
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

May isang Pariseo at pinuno ng mga Judio, na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya’y nagsadya kay Hesus. “Rabi,” sabi niya, “nalalaman po naming kayo’y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyong malibang sumasakanya ang Diyos.” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos.” “Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli?” tanong ni Nicodemo.

“Sinasabi ko sa inyo,” ani Hesus, “maliban na ang tao’y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, ‘Lahat ay kailangang ipanganak na muli.’ Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Hindi pa tapos ang Easter Season, ang panahon ngayon ng pagbabagong buhay. Pagsisimulang muli, o “restart”. Sa nararanasan natin ngayon, tayo ay makakapagtuloy sa buhay nang matiwasay at mapayapa kung tatanggapin natin ang sitwasyon, ang kinakaharap ngayon at pipiliing kaharapin ito kasama ni Jesus. Sapagkat para mabuhay muli, hindi naman natin kailangang ipanganak muli. Kailangan nating iwanan ang nakaraan na mapait, mahirap, makasalanan at masama. Isarado ito at saka magmartsa sa bagong yugto ng ating buhay. Mahirap ibalik ang dating buhay ngayong pandemic. Subalit marami pa tayong maaring gawin na bago kung magiging maparaan tayo.

Ang nakaraaan naman sa ating buhay espiritwal, kung tayo ay nagkamali, ay nakaraan na subalit may magagawa pa tayo sa ngayon at sa hinaharap. Maari pa tayong gumawa ng tama. Habang may desisyon tayo, piliin natin ang tama. Huwag tayong matakot na iwanan ang hindi maganda para mamuhay sa buhay na ayon sa Diyos. Sa lahat ng ating kinakaharap lagi tayong magkakaroon ng bagong simula. Maari natin itong makaya kasama ni Jesus. Hingiin natin ang tulong Niya. Hindi na tayo namumuhay sa dilim kung hindi sa liwanag. Hindi na sa takot kung hindi sa katatagan ng loob. Lahat ng ito ay makukuha at magagawa natin sa pananalangin at sa pagtitiwala kay Jesus na sasamahan at tutulungan tayo habang buhat natin ang ating sariling Krus. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.