Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Batas ng Diyos at Tao”

 

Hunyo 4, 2024. Martes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

MABUTING BALITA
Marcos 12, 13-17
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Hesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, “Guro, nalalaman po naming kayo’y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa Kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?” Ngunit batid ni Hesus na sila’y nagkukunwari, kaya’t sinabi niya sa kanila, “Bakit ba ibig ninyo akong siluin?

Bigyan ninyo ako ng isang denaryo. Titingnan ko.” At kanilang binigyan siya. “Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?” tanong ni Hesus. “Sa Cesar po,” tugon nila. Sinabi ni Hesus, “Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos.” At sila’y namangha sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Ang pagbabayad ng buwis ay isang obligasyon para sa gobyerno. Maging si Hesus ay ginawa ito. Dahil dito, maari nating sabihin na ang obligasyon na karapatdapat sa gobyerno na gawin ay isa ring obligasyon sa mata ng Diyos. Kasama na rito ang pagtatapon ng basura sa tamang lagayan, pagsunod sa batas trapiko at pagtawid sa tamang tawiran. Ang pagsunod sa batas ay para sa atin din naman. Isa rin itong pagsasanay sa ating pagsunod sa Diyos. Dahil iisa lang ang ating puso, kailangang matuto tayong sumunod sa lahat ng bagay. Hindi maaring sabihin natin na masunurin tayo sa Diyos kung sa gobyerno, sa mga awtoridad sa komunidad na kinabibilangan – sa trabaho, paaralan, negosyo o pamilya ay hindi tayo nakakasunod.

Kailangang ang puso natin ay masanay na makinig. Matuto tayong magsaliksik ng batas ng Diyos at batas ng tao at kung ano ang tamang gawin. Ang batas ng tao kung hindi sumusunod sa batas ng Diyos, gaya ng diborisyo, aborsyon, euthanasia (o boluntaryong kamatayan ng isang tao na legal) at death penalty ay mga masasama, gaano man ito katanggap o kaaya-aya sa mata ng tao. Kailangan ang lahat ng batas ng tao ay ayon sa batas ng Diyos para tunay itong maging kapakipakinabang sa ating buhay, katawan at kaluluwa. Kailangang matuto rin tayong magsuri at magdasal dahil ang buhay natin ay hindi natatapos sa mundo.

Tayo ay huhusgahan ng Diyos ayon sa ating pagmamahal at mga ginawa pagtapos ng ating buhay dito.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?