Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Buhay Paglilingkod”

Mayo 26, 2021. Paggunita kay San Felipe Neri, Pari. Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Memorial of Saint Philip Neri, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Sirak 36, 1-2. 5-6. 11-17
Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng sanlibutan,
lingapin mo kami, at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa.
Sa gayun makikilala nila, tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon.
Magpakita ka uli ng mga kababalaghan, gumawa ka ng mga bagong himala.

Tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel, at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una.
Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo,
ang Israel na inari mong anak na panganay.

Kahabagan mo ang aming banal na lungsod,
ang Jerusalem na pinili mong tirahan.
Punuin mo ang Sion ng mga awit ng pagpupuri sa iyo,
Punuin mo ng iyong kaluwalhatian ang iyong banal na tahanan.
Patunayan mo sa iyong bayan ang mga ginawa mo noong unang panahon,
tuparin mo ang mga pahayag na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong pangalan.

Gantihin mo na ang mga umaasa sa iyo,
patunayan mo, Panginoon, na mapagtitiwalaan ang iyong mga propeta.
Ipagkaloob mo na ang idinadalangin ng iyong mga lingkod,
nawa’y manaog na sa bayan mo ang pagpapala ni Aaron.
Sa gayo’y makikilala ng lahat ng tao sa sanlibutan
na ikaw nga ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

MABUTING BALITA
Marcos 10, 32-45
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Hesus; nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Hesus ang Labindalawa at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, “Ngayo’y paahon tayo sa Jerusalem. Ang Anak ng Tao’y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan, at ibibigay sa mga Hentil.
Siya’y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw.”

Lumapit kay Hesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, at ang sabi, “Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo.” “Ano yon?” tanong ni Hesus. Sumagot sila, “Sana’y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian – isa sa kanan at isa sa kaliwa.” “Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi,” sabi ni Hesus sa kanila. “Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?” “Opo,” tugon nila. Sinabi ni Hesus, “Ang hirap na babatahin ko’y babatahin nga ninyo, at kayo’y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasiya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo’y para sa mga pinaghandaan.”

Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya’t pinalapit sila ni Hesus at sinabi, “Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Felipe Neri! Ang mga alagad ay nagalit sa magkapatid na nadidiskusyon tungkol sa kanilang ambisyon. Ang ambisyon na ito ay hindi makalangit kung hindi makamundo. Hindi ito ang paraan ng Diyos kung hindi ng tao. Kaya pinaalala ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng luwalhati sa Kanya at gantimpala na bigay Niya. Ang daan ay ang pagsisilbi.

Gaya ng Kanyang ginawa. Ang daan ay ang Krus. Walang sinuman ang makakaakyat sa langit, kung hindi ito magpapakababa. Kaya naman kung tayo ay magpapakababa, ang Panginoon ang mag-aangat sa atin.
Kung tayo ang mag-aangat sa ating sarili, Siya ang magbababa sa atin upang matutunan natin ang tamang landas patungo sa Kanya. Mahirap man ito at masalimuot, ngunit ito ang tunay na magbibigay ng gantimpala. Nawa ay maglakas tayong sundin ang Diyos at ibaba ang sarili sa Kanya at sa tao. Nang tayo ay makakuha ng tunay na gantimpala dito at sa langit. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.