Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Buhay sa Diyos”

Mayo 13, 2021. Huwebes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o Paggunita sa Mahal na Birhen ng Fatima.

Mga Gawa 18, 1-8
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.
Juan 16, 16-20

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Thursday of the Sixth Week of Easter (White)
or Optional Memorial of Our Lady of Fatima (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 18, 1-8
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscila. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Judio sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo, at doon na nakitira sapagkat sila’y manggagawa ng tolda, tulad niya. At siya’y tumulong sa kanila. Tuwing Araw ng Pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga, at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Judio o Griego.

Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Judio na si Hesus ang Kristo. Nang siya’y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, “Kasalanan na ninyo kung kayo’y mapahamak! Hindi ko na sagutin iyon! Mula ngayoy’y tutungo ako sa mga Hentil.” Kaya’t umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Ticio Justo, isang taong may takot sa Diyos; karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Corintong nakikinig kay Pablo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.
o kaya: Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 16-20
Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Juan

Noong panahong iyong, sinabi ni Hesus sa kayang mga alagad: “Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita; at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako’y inyong makikita uli.” Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, “Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya’y ‘Sapagkat ako’y paroroon sa Ama.’ Ano kaya ang ibig sabihin ng, ‘kaunting panahon na lamang?’ Hindi natin maunawaan!”

Naramdaman ni Hesus na ibig nilang magtanong, kaya’t sinabi niya, “Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita; at pagkaraan ng kaunting panahonn, ako’y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo: tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito’y magiging kagalakan.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng Birhen ng Fatima! Sa pag-akyat ni Jesus, tayo ay may misyon kasama Niya at ng Espiritu Santo. Hindi na tayo kabilang sa sanlibutan. Kaya ang pinakamakapagpapasaya sa atin ay hindi na dito matatagpuan sa lupa kung hindi sa Diyos at sa tunay na pag-ibig na hindi nakikita. Kaya kapag ikinatutuwa ng mundo, gaya ng pera, materyal na bagay, karangalan , atbp., maaring matuwa din tayo sandali sa mga ito, ngunit kapag ang mga ito ay nawala, doon natin malalaman na tayo ay hindi pala talaga tayo dito sasaya. Hindi tayo nilikha para sa alinman sa mga ito kung hindi sa Diyos lamang.

Sa paglilingkod, sa pagbibigay ng oras at kung ano man ang mayroon tayo, doon tayo liligaya. Kaya naman, ngayong inaalala natin si Maria na nagpakita sa Fatima, alalahanin natin ang kanyang imbitasyon na magdasal at magsisi sa ating mga kasalanan. Alamin natin ang mga dapat baguhin sa buhay nang tuluyan nating mahalin si Cristo higit sa lahat at higit kanino, hindi ang mga materyal na bagay. Sapagkat mawawala ang lahat sa atin liban sa Diyos na tanging Permanente sa lahat. Sa Kanya tayo kumapit nang magkaroon tayo ng tunay na saya at kaganapan ng ating buhay dito, at nang makamit din natin ang buhay na walang hanggan. Amen. +

Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo kami at dalhin mo po kami kay Jesus. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.