Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Buhay sa Katotohanan”

 

 

 

 

 

Abril 5, 2021. Lunes sa Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.
Monday within the Octave of Easter (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 2, 14. 22-33
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong araw ng Pentekostes, tumayo si Pedro at ang labing-isang apostol, at nagsalita nang malakas, “Mga kababayan, at mga naninirahan sa Jerusalem: pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin.
“Mga Israelita, pakinggan ninyo ito! Si Hesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mula’t mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya’y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David:
‘Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon,
Siya’y kasama ko kaya’t hindi ako matitigatig.

Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila,
At ang katawan ko’y nahihimlay na may pag-asa.
Sapagkat ang kaluluwa ko’y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay,
At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong Banal.
Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay,
Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako’y mapupuspos ng kagalakan.’
“Mga kapatid, masasabi ko sa inyo nang tiyakan na ang patriyarkang si David ay namatay at inilibing; naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya’y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos: na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesias ang nakita’t hinulaan ni David nang kanyang sabihin:

‘Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay;
At hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan.’
Itong si Hesus ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito’y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon.”
.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11
D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.
o kaya: Aleluya.

MABUTING BALITA
Mateo 28, 8-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari.
Ngunit sinalubong sila ni Hesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Hesus, “Huwag kayong matakot! Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea, at makikita nila ako roon!”

Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipun-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan nang malaki ang mga kawal. At inutusan sila na ganito ang ipinamalita, “Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang kanyang bangkay.” Sinabi pa nila, “Huwag kayong mag-alaala, makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala!” Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Judio.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po! Happy and Blessed Easter Monday po sa ating lahat! Simula pa lamang ng “Easter Season” na magtatapos sa May 23 o “Pentecost Sunday”. May mga taong namumuhay sa katotohanan. May mga tao namang pinipiling mamuhay sa kasinungalingan. Ito ang kaibahan ng mga nananampalataya kay Jesus – ang mga babaeng tinanggap Siya ng may galak, at ng ilang mga kawal at kalaban ni Jesus na mas pinili ang suhol o pera kaysa ang katotohanan. Marahil para sa kanila, “maliit na bagay, basta kumita ako”. Subalit lingid sa kanilang alam na ang pananampalataya, ang karanasang makita at makilala si Jesus bilang Panginoon at Diyos na Buhay ay walang katumbas na pera.

Nakalulungkot na may mga taong hanggang ngayon, mas pinipili ang pera, ang materyal na bagay kaysa sa tunay na magbibigay ng ligaya at kayamanan – ang Panginoong Diyos. May mga taong pinagpapalit hanggang ngayon ang dignidad ng tao para sa pera. Nakalulungkot pero totoo. Kaya mas dapat pa nating ipanalangin ang mundo. Tayo naman ngayon ang mayroong “choice”. Tayo ang namimili ng gagawin sa buhay. Saan tayo mamumuhay? Kung mabubuhay tayo sa katotohanan, doon sa landas ni Cristo, humanda tayong magpahayag ng Mabuting Balita gaya ni Cristo.

Ipinapahayag ito hindi lang sa salita kung hindi sa gawa, sa pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Ito ang tunay na pagpapahayag ng Mabuting Balita, at hindi naghahangad ng kapalit sapagkat alam nating may gantimpala tayo sa langit na higit pa sa makakamtan dito, nang sa gayon marami ring makakilala sa Panginoon na Muling Nabuhay at hindi manatili ang ibang kapatid natin sa dilim ng kamatayan at kasalanan. Para maganap ito, kailangan nating kumilos. Kailangan din nating piliing mamuhay sa katotohanan, panghawakan ito, ipagtanggol at panindigan ito hanggang dulo. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.