Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Diyos na Umiibig sa Atin”

Agosto 1, 2021. Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Eighteenth Sunday in Ordinary Time (Green)
St. John Baptiste Marie Vianney Sunday.

UNANG PAGBASA
Exodo 16, 2-4. 12-15
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita’y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, “Mabuti pa sana’y pinatay na kami ng Panginoon sa Egipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom.” Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito’y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip-silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayo’y malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos.”

Nang magtakip-silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa’y nalalatagan ng maliliit at, maninipis na mga bagay na animo’y pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, “Ano kaya ito?”
Sinabi ni Moises, “Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 77, 3 at 4bk. 23-24. 25 at 54
Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 4, 17. 20-24
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko’t iginigiit: huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga Hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo – kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanang na kay Hesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao, na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; at ang dapat makita sa inyo’y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 6, 24-35
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Hesus, ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Hesus ng tinapay, sila’y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Hesus.
Nakita nila si Hesus sa ibayo ng lawa, at kanilang tinanong, “Rabi, kailan pa kayo rito?” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama.”

Kaya’t siya’y tinanong nila, “Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?” “Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos: manalig kayo sa sinugo niya,” tugon ni Hesus. “Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?” tanong nila. “Ang aming mga magulang ay kumain ng manna sa ilang, ayon sa nasusulat, ‘Sila’y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit,’” dugtong pa nila. Sumagot si Hesus, “Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama.

Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay-buhay sa sanlibutan.” “Ginoo,” wika nila, “bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon.” “Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay,” sabi ni Hesus. “Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Ang ating Panginoon lamang ang kailangan natin sa buhay. Syempre kailangan natin ng pagkain, damit, bahay atbp. Subalit minsan kailangan pa nating maranasan mawala alinman sa mga ito para mapansing Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay. Kahit Siya lang ang ating pinahahalagahan sa buhay, kahit wala tayong mga ari-arian, magiging masaya tayo at payapa sa gitna nga mga pagsubok. Subalit kung mayroon tayo ng lahat ngunit wala ang Diyos, para rin tayong walang wala. Sapagkat lahat ng bagay ay nauubos, natatapos at naglalaho. Diyos lang ang nagtatagal hanggang huli. Kung matututo tayong Siya lang ang aasahan at kakapitan, makakatagpo tayo ng himala. Magiging maayos at maganda rin ang lahat ng bagay. Sapagkat Siya ang ating Buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Sa Kanya nagmula ang ating buhay, sa Kanya rin magpapatuloy at magtatapos.

Kaya nga kahit na matagal nang umakyat si Jesus sa langit, halos dalawang libong taon na ang nakakaraan, hindi pa rin Niya iwinaglit ang presensiya Niya dito sa mundo sa pamamagitan ng Banal na Eukaristiya. Araw-araw, bumababa pa rin Siya sa langit sa ating mga altar at naroroon pa rin sa mga tabernakulo ng Simbahan, at naghihintay sa atin. Oo, Siya mismo ang nasa anyong tinapay na iyon, kung nakakalimutan na natin. Siya ang “Tinapay ng Buhay” na mula sa banal Niyang bibig nanggaling. Paano natin pinahahalagahan ang Banal na Misa? Balik na naman tayo sa online Masses ngayon. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangang magsimba lalo kapag linggo.

Hindi lang sana dahil ito ay isang obligasyon subalit dahil dito natin maririnig ang Salita ng Diyos, ang Kanyang mensahe para sa atin na Siyang magiging gabay natin sa buhay. Ang Kanyang banal na katawan at dugo Niya na ating tinatanggap ang ating pagkaing espiritwal magbibigay sa atin ng proteksyon at lakas upang magawa ang Kanyang kalooban – ang mabuti at tama. Magkumpisal tayo kung may oportunidad bago tumanggap ng Komunyon, sa espiritwal man o sa sakramento. Pahalagahan natin ang Diyos sa pamamagitan ng paglilinis ng ating puso at pagsisisi sa ating mga kasalanan bilang paghahanda sa pagtanggap sa Kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.
Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.