Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Espiritu ng Diyos”

 

 

 

Mayo 23, 2021. Linggo ng Pentekostes.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Pentecost Sunday (Red).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 2, 1-11
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari’y mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.

May mga Judiong buhat sa iba’t-ibang bansa, na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, “Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo’y mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam; mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Capadocia sa Ponto, at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Panfilia, Egipto at sa mga saklaw ng Libia na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Judio at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating-ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos.”
Ang Salita ng Diyos.

SAMONG TUGUNAN
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34
Espiritu mo’y suguin,
Poon, tana’y ‘yong baguhin.
o kaya: Aleluya!

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 12, 3b-7. 12-13
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Hindi masasabi ninuman, “Panginoon si Hesus,” kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo.
Iba’t iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritung nagkakaloob ng mga ito. Iba’t iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba’t iba ang mga gawain ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa’y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu, para sa ikabubuti ng lahat.
Sapagkat si Kristo’y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba’t ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 20, 19-23
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Hesus, “Sumainyo ang kapayapaan! Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo.” Pagkatapos, sila’y hiningahan niya at sinabi, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawag na nga; ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po ng Pentecostes! Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Kaarawan ng Simbahan. Ngayong Linggo ng Pentekostes ay sinasariwa ang pagdating ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin at tayo naman sa Kanya. Nagdarasal ba kayo sa Espiritu Santo? Simula noong araw na iyon hanggang sa mga araw na ito ang panahon ng pagpapalaganap ng Mabuting Balita sa mundo kasama ng Espiritu Santo at sa Kanya. Hindi tayo nagsasalita ng mabuti nang dahil sa ating sarili. Ang lahat ng mabuti, maganda at totoo na ukol sa Diyos ay mula sa Espiritu Santo. Dahil sa Kanya, tayong lahat na nabinyagan sa Simbahan ay bahagi ng Katawan ni Cristo. Si Jesus ang ating Ulo.

May iisang layunin tayo, ang mabuhay para sa Diyos at sa kapwa mula sa pag-ibig, at magpahayag ng Mabuting Balita bilang pagsunod sa utos ni Jesus noong bago Siya umakyat sa langit. Ang Espiritu Santo ay ang ating Patnubay. Siya ang magtuturo sa atin ang lahat ng bagay. Hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi dahil sa Espiritu Santo. Wala ring tunay na karunungan kung hindi ang galing sa Diyos. Siya ang bukal ng lahat ng grasya at pagpapala. Hindi tayo maniniwala sa swerte, kung hindi sa pagpapala ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay laging nasa atin. Sa Kanya tayo humingi ng gabay at lahat ng bagay. Tuturuan Niya tayo at bibigyan ng karunungan. Papalakasin Niya tayo at papatatagin hanggang sa makabalik tayo sa Kanya sa langit. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.