Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Gabay ng Diyos”

 

 

 

Hulyo 30, 2021. Biyernes ng Ika-17 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paggunita kay San Pedro Crisologo,
obispo at pantas ng Simbahan.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Friday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Peter Chrysologus, Bishop and Doctor of the Church (White).

UNANG PAGBASA
Levitico 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37
Pagbasa mula sa aklat ng Levitico

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko; ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito, at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong.”
“Ito ang mga pistang itinakda ko: ang Pista ng Paskuwa na gaganapin sa gabi ng ikalabing-apat na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay Pista ng Tinapay na Walang Lebadura; pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon; huwag kayong magtatrabaho. Pitong araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa ikapitong araw, muli kayong magtitipon; huwag kayong magtatrabaho.”
Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, “‘Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito’y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng Araw ng Pamamahinga.

“Mula sa kinabukasan ng Araw ng Pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bikis na ani, magpaparaan kayo ng pitong linggo; ang ikalimampung araw ay tatama sa kinabukasan ng Araw ng Pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain.
“Ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagbabayad-sala; magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain.

“Mula sa ikalabinlimang araw ng ikapitong buwan, magsisimula ang Pista ng mga Tolda. Pitong araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkaroon kayo ng banal na pagtitipon, at huwag kayong magtatrabaho. Pitong araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa ikawalong araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho.
“Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 81, 3-4a. 5-6ab. 10-11ab
Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 54-58
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umuwi si Hesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, “Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina, at sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?” At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya’t sinabi ni Hesus sa kanila, “Ang propeta’y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan.” At dahil sa di nila pagsampalataya hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Maging ang Panginoon ay itinatwa ng Kanyang kapamilya dito sa lupa. Tayo rin ba ay nakararanas ng ganitong pagtanggap sa ibang tao o kahit sa mga taong pinagkakatiwalaan natin? Subalit ang mahalaga sa lahat, anuman ang pagdaanan ay huwag tayong magtatanim ng galit. Pwede tayong malungkot pero hindi magandang kimkimin ito. Mabuting magpatawad tayo sa nagkakasala sa atin at patuloy na gumawa ng mabuti gaya ni Jesus. Gaya ng ating Panginoong hindi nagpatinag at nagpadala sa masama at sa mga kasalanang nagawa sa Kanya.

Bagkus, lalo pa siyang nagmamahal sa ating mga nakakasakit sa Kanya. Lalo pa Niyang ipinararamdam ang Kanyang pag-ibig sa mga taong sinusugatan Siya sapagkat alam Niyang sila ang pinaka may kailangan nito. Mahirap itong gawin kung tayo lang. Ngunit sa pamamagitan ng Diyos, makakaya natin ang lahat. Makakapagpatawad tayo at makakapagpatuloy sa buhay. Kaya anumang ating pinagdaraanan ngayon, tandaan nating hindi tayo nag-iisa. Si Jesus ay naranasan na ang lahat ng hirap sa mundo. I-alay natin sa Kanya ang lahat at nang tayo ay pagpalain Niya ng Kanyang awa at gabay sa ating paglalakbay sa buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.
Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.