Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Habag at Pagtulong sa Kapwa”

Pebrero 10, 2024. Paggunita kay Santa Escolastica, dalaga.

MABUTING BALITA
Marcos 8, 1-10
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya’t tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, “Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko nang gutom, mahihilo sila sa daan – galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila.” “Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?” tugon ng mga alagad. “Ilan ang tinapay ninyo riyan?” tanong ni Hesus. “Pito po,” sagot nila.

Ang mga tao’y pinaupo ni Hesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay, at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayun nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos, at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog; at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki. At may apatnalibo ang kumain. Pinayaon ni Hesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Mapagpalang paggunita po kay Santa Escolastica! Ang tungkol po sa kanya ay mababasa matapos ng pagninilay na ito. Ang pitong tinapay ay pinagpira-piraso at ito ay nagkasaya para sa libo-libo. Ganito rin ang mga biyaya sa atin kapag tayo ay namamahagi sa iba. Kaunti man ang ating maibigay sa ating paningin, ito’y sumasapat at sobra pa. Kaya nga po hindi tayo dapat mahiya kung ang ating maibibigay ay kakaunti lamang. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso nating gustong magbigay at nagbigay ng anumang kaya.

Maraming tao ang hindi na nga tumutulong sa kapwa, nanghuhusga pa. Ang mga mahihirap ay hindi naman lahat ay mga sindikato o manloloko. Mayroon diyan at marami sila, na talagang nangangailangan. Huwag sana natin silang lahatin at husgahan. Maari tayong magbigay ng pagkain at kung tanggihan man tayo, ang mahalaga, tumulong pa rin tayo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paghuhusga sa Diyos. Nagawa mo ang maliit mong gampanin at sapat na iyon.

Ang puso ng Diyos ay sadyang mahabagin. Hindi Niya nais na ang mga tao ay walang makain. Ang kahirapan ay hindi dulot ng Diyos kundi ng diablo. Isang patunay nito ay ang dahilan nito ay ang korapsyon. Walang mga kamay at paa si Hesus kung hindi ang sa atin. Mararanasan ng iba ang awa at grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong natin. Maging Hesus nawa tayo sa iba.
Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Santa Escolastica, ipanalangin mo po kami. Amen. +

Tungkol kay Santa Escolastica: https://www.ourparishpriest.com/2023/02/saints-of-february-santa-escolastica/

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

 

Avatar

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?