Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Hinagpis ni Jesus”

Marso 21, 2021. Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda.

Fifth Sunday of Lent (Violet).

UNANG PAGBASA
Jeremias 31, 31-34
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Sinasabi ng Panginoon, “Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito’y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel: Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan; isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako’y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa’t isa upang makilala ang Panginoon; lahat sila, dakila’t hamak ay makakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 12-13. 14-15
D’yos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 5, 7-9
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid:
Noong si Hesus ay namumuhay rito sa lupa, siya’y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya’y Anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya’y naging walang hanggang Tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 12, 20-33
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga-Betsaida, Galilea, at nakiusap, “Ginoo, ibig po naming makita si Hesus.” Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalawa’y lumapit kay Hesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Hesus, “Dumating na ang oras upang parangalan ang Anak ng Tao. Tandaan ninyo: malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito’y mamumunga nang marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saanman ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin.”

“Ngayon, ako’y nababagabag. Sasabihin ko ba, ‘Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko?’ Hindi! Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito — upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan.” Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, “Pinarangalan ko na ito, at muli kong pararangalan.” Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, “Kumulog!” Sabi naman ng iba, “Nagsalita sa kanya ang isang anghel!” Sinabi ni Hesus. “Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako’y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao.” Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Malapit na malapit na ang ating pinakaaabangang “Holy Week” kaya naman sa susunod na linggo ay “Linggo na ng Palaspas” o “Palm Sunday”. Nakita natin sa Ebanghelyo ngayon na maging si Jesus ay nababagabag. Alam Niya ang mangyayari sa Kanya. Alam Niya ang Kanyang kahihinatnan. Subalit sa kabila ng hirap na ito na Kanyang nakikinita ay iniisip pa rin Niya ang ating kapakanan. “Ang butil na mahuhulog sa lupa at mamamatay” upang tumubo at mamunga nang marami ay si Jesus mismo. Kahit alam Niya ang hirap na daranasin, mas pipiliin pa rin Niya na Siya ay magdusa nang lubos dahil sa pag-ibig sa atin. Upang tayo ay lubusang makasama ng Diyos sa langit.

Sapagkat ang parusa ng ating pagkakasala ay kamatayan. Ngunit dahil sa Kanyang pagkamatay at pag-ako ng ating kasalanan ay alam Niyang mapapatawad tayo. Mabubuksan sa atin ang pintuan ng langit. Ito ay para sa mga taong may pananampalataya at tuluyang tatalikod sa masama upang mamumuhay ng mabuti sa pamamagitan ni Cristo. Kaya naman ngayon ay ang panahon ng pagsisisi. Kailangan nating pagsikapan ang huwag magkasala, ang magpatawad at humingi ng tawad. Hindi ito basta babagsak nang kusa sa atin. Kailangan ng ating kooperasyon – kagustuhan at gawa upang makuha natin ang pagpapatawad ng Diyos. Magkumpisal tayo. Magsisi tayo nang lubos at magbagong buhay. Sapagkat kung hindi ngayon ay kailan pa? At kung iniisip nating mabuti tayo at banal na, gaano ka kasigurado?

Tulad ni Jesus, dinadala mo ba ang iyong Krus at nakapako dito? Nang sa gayon, sa iyong hirap na tinitiis, hindi ikaw ang magsasabi na mabuti at banal ka. Subalit ang Diyos mismo pagdating ng paghuhusga matapos ang buhay na ito at sa huling paghuhukom. Habang naririto tayo sa mundo ay walang kasiguraduhan. Kaya tayo ay laging magsikap, gumawa ng mabuti, mag-isip ng mabuti at magsalita ng mabuti. Nang tayo ay pagpalain ng Diyos magpakailanman dito, patungo sa paraiso kasama si Cristo. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.