Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Jesus, Mabuting Pastol”

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 25, 2021. Ikaapat na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Fourth Sunday of Easter (White)
Good Shepherd Sunday.

World Day of Prayer for Vocations.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 8-12
Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Nagsalita si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo: “Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito’y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya’y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Hesus na ito
‘Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay
ang siyang naging batong panulukan.’

Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1 at 8-9. 21-23. 26 at 28kd at 29
Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.
o kaya: Aleluya!

IKALAWANG PAGBASA
1 Juan 3, 1-2
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga pinakamamahal:
Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos – at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan; hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo’y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo’y matutulad sa kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 10, 11-18
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus: “Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas, kapag nakikitang dumarating ang asong-gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa’y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya’t sinisila ng asong-gubat ang mga ito, at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasa’y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya’y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako nama’y nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila’y alagaan ko rin; pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayo’y magiging isa ang kawan at isa ang pastol.

“Dahil dito’y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito’y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin; kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Happy Good Shepherd Sunday po sa ating lahat! Ngayong araw ay ipanalangin natin ang bokasyon, mga relihiyoso at pari. Ngayon ay pinapaalalahanan tayo na ang ating Panginoon ang ating Mabuting Pastol. Hindi Niya tayo pababayaan. Ang Mabuting Pastol ay handang mamatay para protektahan ang Kanyang kawan. Subalit ang Panginoon ay namatay na para sa atin. Walang natirang dugo sa Kanyang katawan dahil binuhos Niya ang lahat sa atin. Kaya ngayon ay nagdiriwang tayo dahil sa Kanyang tagumpay, dulot ng Kanyang Muling Pagkabuhay. Ginawa Niya itong lahat para bigyan tayo ng buhay. Para buksan ang pintuan ng buhay na walang hanggan. Tayo naman bilang mga tupa ay kailangang sumunod sa Kanya.

Mahal na mahal tayo ng Diyos at ang Kanyang daan na kung saan tayo pinapasunod ay ang daan ng buhay. Hindi ito makakasama sa atin. Kahit masalimuot ay magtiwala lang tayo. Kahit maraming mga mabangis na hayop ay wala itong laban sa atin kung tayo ay aasa sa proteksyon ng Panginoon. Kung tayo lang, wala tayong kaya sa sarili natin. Kung aalis tayo sa daan ng Panginoon, doon tayo napapahamak. Subalit ang pagsunod sa ating Mabuting Pastol ay dapat bunga ng pagmamahal natin sa Kanya. Mahal natin ang Diyos kaya gusto natin sumunod sa Kanya. Mahal natin ang Diyos kaya nagtitiwala tayo sa Kanya at naniniwala sa Kanyang mga sinasabi.

Kaya kung tayo rin sa ating buhay ay may papel bilang pastol kahalintulad ni Cristo, gawin natin ito hindi para iangat ang sarili. Kung hindi, upang magmahal dahil tayo ay unang minahal ng Diyos. Ang pagmamahal na ito ang magiging daan natin sa buhay na walang hanggan.

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.