Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Kababaang-loob”

 

Pebrero 8, 2024. Huwebes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon
o kaya Paggunita kay Santa Josefina Bakhita, dalaga
o kaya Paggunuta kay San Jeronimo Emiliano.

MABUTING BALITA
Marcos 7, 24-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nagtungo si Hesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman na naroon siya, subalit hindi gayun ang nangyari. Ang pagdating niya’y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaing inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Hesus at nagpatirapa sa kanyang harapan. Ang babaing ito’y Hentil – tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Hesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak, ngunit sinabi ni Hesus, “Kailangang busugin muna ang mga anak.

Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa tuta.” “Tunay nga po, Panginoon,” tugon ng babae, “ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya’t sinabi sa kanya ni Hesus, “Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak.” Umuwi ang babae, at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Ang anak ng ginang ay napagaling at napalayas ang demonyo dahil sa kanyang kababaang-loob ganito rin tayo kapag ibinababa ang sarili sa Diyos. Tayo ay dumadaong sa katotohanan na hindi talaga tayo karapatdapat sa mga biyaya Niya. Marami sa atin ang nananalangin subalit tila bang obligasyon ng Diyos na sundin ang tupdin ang lahat sa kanilang idinadalangin. Kaya nga ang iba ay nagagalit kapag hindi sila nasunod. Mga kapatid, tayo ang tao at Siya ang Diyos. Tayo ang dapat na sumusunod sa Kanya at naniniwala sa Kanyang ang plano Niya at pasya Niya ang para sa ikabubuti natin.

Sa pananalangin natin, dapat matuto tayong maghabilin sa Diyos at lubusang magtiwala kung ano ang magiging resulta ng kung ano ang idinudulog natin sa Kanya. Maging matiyaga tayo nang patuloy na umaasa na tayo ay diringgin at bibigyan. Sa mundo natin ngayon, tila nasanay na tayo sa lahat ng “instant” o sa mga mabilisan. Mas lalong dumadalang ang mga yugto sa buhay na tayo ay kailangang maghintay nang matagal. Malamang ay nadadala rin natin ito sa ating buhay pananalangin.

Sa mundo ngayon ay maari na rin nating gawin halos lahat at madali na lang ang mga bagay kaysa noon. Baka ito naman ang tila ba nagdidikta sa ating kaya na natin ang lahat at hindi na natin kailangan pa ng tulong ng Diyos. Maling mali tayo rito. Ang lahat ng mabubuti sa mundo at sa ating sarili ay mula sa Kanya. Dahil sa Kanya, kaya tayo nakakahinga pa at nakakakain sa araw-araw. Dapat lang din tayong magpatuloy sa Kanya at kasama Niya sa pananalangin sa anumang gawain natin. Ang totoo’y nakadepende tayo sa Diyos mula sa ating kalusugan at kaligtasan sa araw-araw na biyaya Niya.

Kaya naman, mahalagang ibaba ang sarili natin sa Diyos. Baka sa dami ng ating mga ginagawa sa araw-araw at nakikitang kakayanan ay nalilinlang na tayong dahil sa ating sariling kapangyarihan kaya natin ito nagagawa. Minsan kailangan pang magkaroon ng matinding problema o sakit para maisip natin ito at mapagnilayan ngunit bakit kailangan pang hintayin iyon? Makita na nawa natin ang halaga ng Diyos ngayon. Humingi tayo sa Kanya ng anumang ating kailangan at kagalingan. Kahit walang kailangan, dumulog tayo sa Kanya bilang mga anak ng ating Ama sa Langit.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Avatar

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?