Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Kaharian ng Diyos”

 

 

 

 

 

 

Abril 16, 2021. Biyernes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Friday of the Second Week of Easter (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 5, 34-42
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang Pariseong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng Kautusan, at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita:
“Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno, at nakaakit ng may apatnaraang tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya’t sinasabi ko sa inyo: huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito; hayaan ninyo sila.

Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito’y mula sa tao, ito’y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos! Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol, at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Hesus, sila’y pinalaya. Galak na galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila’y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Hesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at doo’y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Hesus, ang Kristo.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14
Ang tanging aking mithii’y Panginoo’y makapiling.
o kaya: Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 1-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, tumawid si Hesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga maysakit. Umahon si Hesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang Pista ng Paskuwa ng mga Judio. Tumanaw si Hesus, at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, “Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?” Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Hesus ang kanyang gagawin.

Sumagot si Felipe, “Kahit na po halagang dalawandaang denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain nang tigkakaunti ang mga tao.” Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, “Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sebada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?” “Paupuin ninyo sila,” wika ni Hesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat — humigit-kumulang sa limang libo ang mga lalaki.

Kinuha ni Hesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao; gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hangga’t sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, “Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang.” Gayun nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng labindalawang bakol.
Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Hesus, sinabi nila, “Tunay na ito ang Propetang paririto sa sanlibutan!” Nahalata ni Hesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Totoo na ang Panginoong Jesus ay Hari subalit hindi sa paraang akala ng iba noon at hindi sa pagkahari ng mga tao sa mundo ngayon. Sapagkat ang mga hari noon ay matatapang at politikal. Marangal ang pangalan at kinatatakutan. Maraming materyal na bagay at makapangyarihan. Subalit ang Panginoong Jesus ay namuhay sa kahirapan noong Siya ay nabubuhay dito. Sapagkat ang Kanyang kaharian ay sa Langit. Doon ang Kanyang kayamanang hindi nabubulok at walang hanggan. Dito sa lupa, ang Kanyang kaharian ay nasa ating mga katawan, kaluluwa at puso, tuwing Siya ay naghahari sa ating buhay, Siya rin ay naghahari sa mundo. Sapagkat Siya ay puno ng pag-ibig at awa. Hindi ng takot at makasariling intensyon gaya ng mga hari ng ating mundo simula noong una.

Kaya kahit sa Diyos ang sa lahat ng mundo sapagkat Siya ang lumikha ng lahat ng ito, hinahayaan Niya maging masama ang masama, at ang mabuti na gumawa ng mabuti, habang hindi Siya tumitigil sa pag-aamo sa lahat na magbago at bumalik sa Kanya. Hindi namimilit at namumuwersa ang Panginoon. Bawat isa ay may kakayanang pumili na gumawa, mag-isip at magsalita ng mabuti o masama. Bawat isa ay may desisyon na sumunod kay Cristo o sa diablo. Walang nasa gitna. At kung pipiliin si Jesus, hindi ito base sa takot kung hindi sa pag-ibig at katotohanan.

Ganoon ang Kanyang paghahari. At hindi ito nabubuo dahil sa kung ano ang makukuha lamang natin sa Kanya. Dahil iyon ay hindi pag-ibig. Kung hindi kung paano umiikot ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung tayo ay nakakatanggap, tayo rin ay magbibigay at ito nga ay paikot-ikot. Ang mga mabubuting gawa na ito na mula sa pusong tunay na nagmamahal sa Diyos at kapwa ang siyang nagtatayo at bumubuo sa Kaharian ng Diyos dito sa lupa hanggang sa langit. Ipanalangin natin na mas marami ang sumunod kay Cristo na ating Totoong Hari nang sa gayon, ang kapayapaan at kabutihan ang mamayani sa mundo. Simula ito sa bawat lider ng bansa hanggang sa mga mamamayan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.